Frågeområde 3: Mat och utrustning

När det gäller din restaurang så ska den ha ett eget kök som möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett varierat utbud av maträtter.

När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket finnas i anslutning till serveringslokalen och möjliggöra att lagad eller på annat sätt tillredd mat kan tillhandahållas.

Kravet på eget kök gäller även för stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Köket behöver dock inte finnas i anslutning till serveringslokalen och det ska vara lämpligt för tillredning av mat.

För övriga tillståndstyper ställs inga krav på att ett kök ska finnas och att köket ska vara eget eller i anslutning till serveringslokalen.

Varma maträtter behöver inte serveras. Men serveringstillstånd kan inte beviljas om det enbart finns enklare rätter, exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan få serveringstillstånd.

Efter klockan 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.

Serveringslokal

En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. I övrigt gäller de krav på serveringslokalen, köket och matutbudet som finns i alkohollagen (2010:1622), AL.

Kunskapsmål

Kunskapsmål gällande mat och utrustning är dels att du ska:

  1. veta att matservering är ett krav i samband med alkoholservering, och
  2. känna till vad som gäller för utrustning och lokaler på ett serveringsställe med respektive serveringstillstånd.

Frågor och svar inom detta frågeområde är baserade på 8 kap. 14-17 §§ AL.

För att förstå alkohollagens bestämmelser om mat, utrustning och lokaler kan du med fördel läsa relevanta avsnitt i förarbetena inför provet. Nedan finner du hänvisningar till tillämpliga bestämmelser och några tips på inläsning.

Läs mer

Lyssna

8 kap. 14 § AL om serveringsutrymme för en tillståndshavare eller gemensamt för flera.

8 kap. 15 § AL om krav på serveringslokaler, köksutrustning och mat samt undantag från krav på matservering.

8 kap. 16 § AL om krav på brandsäkerhet gällande serveringslokaler.

8 kap. 17 § AL om vägran av serveringstillstånd.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Förslag till alkohollag, Proposition 1994/95:89 (Riksdagen.se)
Lokalprövning s. 64-65 och författningskommentar till 7 kap. 8 § (s. 104-105).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.1 Handläggningen av serveringstillstånd (s. 92-99).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.2 Cateringverksamhet (s. 99-101) och författningskommentar till 8 kap. 4 § (s. 166).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.3 Gemensamt serveringsutrymme (s. 101-103) och författningskommentar till 8 kap. 14 § (s. 169).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.4 Köksutrustning, matutbud och lokal (s. 103-106) och författningskommentar till 8 kap. 15-17 §§ (s. 169–170).

Föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Uppdaterad
Dela länk till frågan