MI-anda

Ett viktigt förhållningssätt är MI-andan. Det är samtalsledarens uppgift att skapa en atmosfär som tillåter personen att kliva in i sitt eget reflekterande rum.

Inom motiverande samtal ses människan ur ett psykologiskt humanistiskt perspektiv. Några grundantaganden i detta perspektiv är att människan har en inneboende förmåga och önskan att välja det goda. Man ser det som centralt att människan ska få möjlighet att reflektera över sina tankar, känslor och handlingar och att varje person har ett behov av autonomi, att själv bestämma i de valsituationer hon ställs inför. MI-andan är alltså ett sätt att beskriva förhållandet eller förhållningssättet mellan samtalsledaren och personen.

Illustration av MI-andan, som beskriver förhållningssättet mellan samtalsledaren och personen.
Modellen beskriver MI-andan

MI-andan innebär att samtalsledaren samarbetar med personen och att de båda deltagarna i samtalet har ett gemensamt engagemang för saken. Samtalsledaren uttrycker acceptans för personen, och samtalet utformas till största delen utifrån personens tankar och idéer om vad den vill, förmår och tycker är viktigt. Varaktiga beslut är kopplade till inre värden, och samtalsledaren bör därför hjälpa personen att se hur personens egen uppfattning om vad som är viktigt hänger ihop med nuet och den eventuella förändringen eller målet.

Samarbete

Samtalsledaren visar respekt för och samarbetar med personen med utgångspunkt i de tankar och idéer personen har om den aktuella situationen och eventuella förändringen. Samarbete innebär i detta fall att samtalsledaren bemödar sig om att vara en jämlik part i samtalet. Det är samtalsledarens uppgift att försöka se saker ur personens perspektiv. I de samtal som rymmer en grundläggande ojämlikhet är det extra viktigt för samtalsledaren att skapa utrymme för reflektion och att betona personens berättelse och självbestämmande.

Acceptans

Acceptans är något samtalsledaren behöver uttrycka explicit. I motiverande samtal innebär det att samtalsledaren:

 • Betonar personens inneboende värde och potential
 • Respekterar personens autonomi
 • Bekräftar och belyser personens styrkor
 • Förmedlar empati

En av samtalsledarens uppgifter är att se personen ur ett positivt perspektiv där hopp och förmåga är grundläggande.

Be om lov – att visa respekt för autonomi

Att be om lov är ett sätt att beakta och visa respekt för autonomi.

I motiverande samtal är ett sätt att betona autonomi att vara tydlig med att information, samtalsledarens eventuella expertis och möjliga råd är erbjudanden. Ett erbjudande börjar alltid med att be om lov för att säkerställa att personen vill eller finner det vara rätt tid att ta emot dem. En metafor kan vara att erbjuda någon karameller, man lägger dem i en skål och säger varsågod Det är sedan personens aktiva val och önskan att ta den karamell som verkar passande.

Bekräfta

Yttrande från person: Jag har vänt och vridit på det här.

Bekräfta det som sagts: Du har tänkt mycket på det här.

Bekräfta styrkor hos personen: Du är en eftertänksam person.

Bekräfta

Att bekräfta, är att ha ett förhållningssätt där samtalsledaren bekräftar personen genom att principiellt lyfta fram det fungerande och friska. Att lyssna aktivt fungerar bekräftande, att behärska sin rättningsreflex fungerar bekräftande, att utforska, reflektera och sammanfatta fungerar bekräftande. Samtidigt är det samtalsledarens uppgift att explicit och genomgående lyfta upp och förstärka det positiva som personen har sagt, tänkt eller gjort. Det innebär också att samtalsledaren bekräftar de unika hjälpsamma egenskaper och förmågor personen har. Samtalsledaren uppmärksammar även försök och ansträngningar.

Samtalsledaren ska ha sina salutogena glasögon på sig!

Exempel på att bekräfta:

 • Trots att det inte var självklart, så kom du hit idag och det visar på ansvarstagande.
 • Du reflekterar och tänker till, innan du agerar.
 • Du resonerar klokt kring säkrare sex.
 • Det är starkt av dig att berätta det här, det är inte alltid så lätt att prata om dessa saker.
 • Du tar ansvar för dina beslut.
 • Du är en person som tänker på din egen och andras hälsa.
 • Du har förmågan att se saker ur flera perspektiv.

Skillnad på att bekräfta och berömma

Att bekräfta skiljer sig från att ge beröm, vilket inte lyfter fram någon positiv egenskap eller beteende hos klienten utan kan var ytligt och ospecifikt.

Jämför:

 • Bekräfta: Du jobbar hårt för att ta hand om dig själv och andra. 
 • Beröm: Bra jobbat!

Det är värt att poängtera att motiverande samtal till största delen beskriver det verbala uttrycket, hur vi pratar. Det är av stor vikt att samtalsledaren också tar hänsyn till andra aspekter av kommunikationen, såsom kroppsspråk, tonfall och andra icke-verbala signaler. Även sådana signaler är av betydelse när man bekräftar en person.

Empati

Att förmedla empati kan i det här sammanhanget beskrivas som samtalsledarens aktiva önskan om att förstå situationen utifrån personens synsätt samt att genom framförallt reflektioner förmedla detta tillbaka till personen. I Motiverande samtal blir färdigheten att göra komplexa reflektioner avgörande i förmedlandet av empati.

Medkänsla

Det är grundläggande att samtalsledaren är nyfiken på personen och uttrycker ett intresse för samtalets innehåll och fokus. Medkänsla kan i detta sammanhang förstås som två steg. Steg ett är en förmåga att uttrycka empati dvs. förmåga att sätta sig in i personens känslor och tankar utifrån dennes perspektiv och steg två tar språng utifrån den empatiska förmågan och formulerar ett åtagande om att vilja vara personen behjälplig.

Framkalla

Här ligger fokus på att framkalla i stället för att förmedla. Samtalsledaren behöver personens begreppsvärld för att kunna hjälpa till. MI utgår från att personen har tankar och idéer om hur den vill förändras och på vilket sätt det är möjligt (förändringsprat). Samtalsledarens uppgift är att locka fram och förstärka dessa tankar samt att tillsammans med personen utforma eventuella alternativ. Det ska vara alternativ som personen tycker är rimliga, och som den vill och kan genomföra. Samtalet struktureras aktivt på så sätt att personens tankar, önskemål och idéer om förändringen får utrymme och till största delen styr samtalet.