Samtalets processer

Det motiverande samtalets fyra fundamentala processer är: engagera, fokusera, framkalla och planera.

Processen engagera ligger till grund för de resterande processerna fokusera, framkalla och planera. Motiverande samtal har personcentreringen som bas, i likhet med många andra kommunikationsteorier- och metoder. Syftet är att skapa en trygg relation. I motiverande samtal är det en förutsättning för att personen sedan ska våga och vilja öppna upp till introspektion och förändringstankar. Denna relationsbyggande process löper som en röd tråd genom hela samtalet. När en relation är etablerad går samtalsledaren och personen vidare till att komma överens om ett fokus för samtalet. Därefter utforskas personens tankar, idéer, känslor och eventuella mål inom det överenskomna temat för samtalet. När personen är redo, stimulerar samtalsledaren till beslut och handling. Processerna kan ses som trappsteg eftersom de ofta kommer i en viss ordning. Samtidigt bör det poängteras att engagera, det vill säga det relationsbyggande processen aktivt kan behöva återskapas och att fokus kanske förskjuts eller behöver omformuleras under samtalets gång. Det händer att man behöver gå upp och ner för trappstegen under ett samtal eller en samtalsserie.

MI-andan och kommunikationsfärdigheterna är en förutsättning, (båda beskrivs under egna avsnitt). Nedan följer en modell över det motiverande samtalets fyra processer.

Bild som visar MI-samtalets fyra processer.
Modell över samtalets fyra processer.

Engagera

Det krävs tillit för att en samtalsledare ska kunna hjälpa en person i dennes förändringsprocess. Således inleds samtalet med relationsbyggande. Denna första process domineras av att samtalsledaren lyssnar aktivt, i syfte att förstå personens problem eller dilemma. Samtalsledaren kan också behöva utforska personens värderingar för att förstå personen och finna vägar till en önskad förändring. Samtalsledaren och personen etablerar således ett gemensamt engagemang i samtalet.

Fokusera

När en tillitsfull relation är etablerad, är det dags att bestämma tema för samtalet. Samtalsledaren försöker därför ta reda på vad personen har för mål (eller målbeteende). Det är viktigt att ge utrymme åt personens eventuella egna fokus, även i samtal där samtalsledaren har en skyldighet att ta upp något specifikt. Det kan samtalsledaren göra genom strategin Meny & Agenda. Det kan också bli aktuellt att ge information i den här delen av samtalet och då använda strategin U-E-U.

Framkalla

När man har formulerat ett mål (eller målbeteende) för samtalet följer nästa steg, framkalla. Processen framkalla skiljer sig något från ”framkalla” i MI andan som mer syftar till ett allmänt förhållningssätt i mötet med personen. Denna process riktar tydligt framkallandet mot förändringsprat. Samtalsledaren använder sig då selektivt av kommunikationsfärdigheterna för att identifiera och locka fram personens skäl, förmåga och behov för förändring. För att förstärka förändringsprat reflekterar samtalsledaren kring det och sammanfattar. Strategiskt utforskande och öppna frågor är också väsentliga. I den här delen av samtalet kan det vara gynnsamt att använda sig av skalfrågor för att bedöma personens beredskap till förändring. Man kan också använda sig av olika strategier för att utforska ambivalens för att hjälpa personen att komma vidare med sina tankar och känslor.

Planera

Samtalsledarens uppgift i den planerande processen är att samarbeta med personen och vid behov förhandla om mål (eller målbeteende) och handlingsplaner. Det sker när personen ger uttryck för en vilja att agera. En indikation för detta kan vara att samtalet domineras av förändringsprat eller att personen ger uttryck för att den redan börjat ta steg mot förändring. Samtalsledaren ska då bekräfta åtagandet och genomförandet. Samtalsledaren kan ibland behöva problematisera det som personen har åtagit sig, samt hjälpa personen att överväga alternativa sätt att gå till väga. I det här skedet kan det dessutom dyka upp skäl som talar för att man bör lägga till en annan strukturerad samtalsmetodik, behandling eller terapi.