Nationell samverkansfunktion

Lyssna

Problemet med uppkomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier berör många sektorer i samhället. För ett effektivt arbete mot antibiotikaresistens behöver åtgärderna samordnas och omfatta hälso- och sjukvård och folkhälsa, veterinärmedicin och djurhälsa, livsmedel, yttre miljö och forskning.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens. Samverkansfunktionen har funnits sedan 2012 och utgörs idag av en samverkansgrupp där 26 myndigheter och organisationer är representerade som arbetar enligt en given struktur. Arbetet styrs av en tvärsektoriell handlingsplan som i nuläget gäller för perioden 2021-2024. Handlingsplanen har ett tydligt One health-fokus: att problemet med antibiotikaresistens behöver hanteras gemensamt då resistenta bakterier kan överföras mellan människor, djur och livsmedel och spridas via miljön.

Antibiotikaforum och Skydda antibiotikan

I anslutning till den årliga Europeiska antibiotikadagen i november arrangerar samverkansfunktionen mötet Antibiotikaforum som samlar experter och andra som på något sätt arbetar med antibiotikaresistens. Syftet är att utbyta erfarenheter och stimulera dialog mellan sektorerna human- och djurhälsa, livsmedel och miljö. Samverkansfunktionen står också bakom en kommunikationsinsats riktad till allmänheten kallad Skydda antibiotikan.

Deltagare i samverkansgruppen

Följande myndigheter ska enligt regeringsuppdraget bidra till arbetet i samverkansfunktionen, utifrån sina respektive verksamhetsområden:

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetet (Sida), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Dessutom medverkar länsstyrelserna samt organisationerna Nationell arbetsgrupp Strama, ReAct, Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer