Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens.

Den nationella samverkansgruppen

Samverkansfunktionen har funnits sedan 2012 och leds sedan juli 2015 av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. Som en del i arbetet har en nationell samverkansgrupp bildats där 25 myndigheter och organisationer är representerade.
En ny handlingsplan för perioden 2018–2020 presenterades för regeringen december 2017. Den nya handlingsplanen har ett tydligt One health-fokus: att problemet med antibiotikaresistens behöver hanteras gemensamt då resistenta bakterier kan överföras mellan människor, djur och livsmedel och spridas via miljön.

Antibiotikaforum

I anslutning till den årliga Europeiska antibiotikadagen i november arrangerar samverkansgruppen mötet Antibiotikaforum som samlar experter och andra som på något sätt arbetar med antibiotikaresistens. Syftet är att utbyta erfarenheter och stimulera dialog mellan sektorerna human- och djurhälsa, livsmedel och miljö. Samverkansgruppen står också bakom en kommunikationsinsats riktad till allmänheten kallad Skydda antibiotikan.

Deltagare i samverkansgruppen

Följande myndigheter ska enligt regeringsuppdraget bidra till arbetet i samverkansfunktionen, utifrån sina respektive verksamhetsområden:

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetet (Sida), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Dessutom medverkar länsstyrelserna samt organisationerna Nationella Strama, ReAct, Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).