Nyhetsbrev GD-Forum – juni 2022

Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av hur myndigheterna inom GD-Forum arbetar för och samverkar med varandra med målet att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina uppdrag. Nyhetsbrevet skickas ut av den Operativa gruppen för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Aktuellt inom GD-Forum för Agenda 2030

Den 25 april genomfördes årets nätverksmöte som hade temat ”Leave no one behind – visionsdriven integration och inkludering.” Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare för ett 60-tal myndigheter för att utforska hur vi tillsammans kan kraftsamla för ett samhälle där ingen lämnas utanför utvecklingen. Under träffen antogs även en ny styrstruktur och en ny samverkansplan som kommer gälla 2022-2023.

Vill du ta del av nätverksträffens program i efterhand?

På GD-Forums webbplats kan du se inspelningar från dagen:

Nätverksträff 2022

Totalt ingår nu 87 myndigheter i GD-Forum för Agenda 2030. I Lilla GD-gruppen har Finansinspektionen och Livsmedelsverket ersatts av Riksgälden och Läkemedelsverket.

Aktuella frågor för GD-Forum och Agenda 2030

Skrivelse om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen lämnade den 24 maj över den första skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. I skrivelsen konstaterar man att Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt behöver vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle.

Nationell samordnare Agenda 2030 överlämnar delrapport till regeringen

10 mars överlämnade den nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, sin delredovisning ”Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställning” till regeringen. Delredovisningen innehåller flera förslag och rekommendationer inom tre övergripande områden. Dessa omfattar: tydligare styrning av det nationella arbetet, anpassning av de ekonomiska ramverken samt säkrad långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling.

Natsam 2030 överlämnar delrapport till regeringen (agenda2030samordnaren.se)

Vetenskapsrådet och Agenda 2030

Vetenskapsrådet har utvecklat informationen om Agenda 2030 och hur deras arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Bland annat har man genomfört en kartläggning av hur forskningen som Vetenskapsrådet finansierar kopplar till de olika målen inom Agenda 2030.

Vetenskapsrådet och Agenda 2030 på Vetenskapsrådets webbplats (vr.se)

One Planet Forum inför Stockholm+50

Den 31 maj till 1 juni arrangerade United Nations Environment Programme (UNEP) ett globalt forum i anslutning till Stockholm+50. Forumet syftar till att mobilisera initiativ för en snabbare omställning till hållbar konsumtion och produktion, i enlighet med delmål 12.1 i Agenda 2030. Resultat från de senaste tio årens globala arbete presenterades tillsammans med en ny global vision 2030. Naturvårdsverket är nationell fokalpunkt och representerar även Sverige i ramverket 10YFP:s (10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns) styrelse. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger inledde forumet där förslaget till strategiska mål diskuterades. Flera av sessionerna spelades in och går att ta del av via webbplatsen för One Planet Network Sessioner som är understrukna går att se digitalt i efterhand.

One Planet Network (oneplanetnetwork.org)

Antibiotikans kraft är hotad

Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, bli omöjliga att bota. Att helt stoppa spridningen av resistenta bakterier går inte – men den går att bromsa. Skydda antibiotikan är en myndighetsgemensam webbsida med information om vad vi i Sverige kan bidra med i arbetet mot antibiotikaresistens. Webbsidan uppdateras och den nya versionen kommer att lanseras i november 2022.

Skydda antibiotikan (skyddaantibiotikan.se)

Nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens

Statistisk lägesbild 2022 – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Statistikmyndigheten SCB har regeringens uppdrag att samordna uppföljningen av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030. I en lägesrapport beskriver de utvecklingen inom de 17 globala målen sedan Agenda 2030 antogs 2015. De senaste två åren har präglats av covid-19-pandemin. För att beskriva effekterna på genomförandet av Agenda 2030 har SCB skrivit ett särskilt kapitel för att sammanfatta de effekter man kan se i statistiken kopplat till den nationella uppföljningen av de 17 globala målen.

SCB: Statistisk lägesbild 2022 - genomförandet av Agenda 2030 i Sverige (scb.se)

Measuring the distance to the SDG targets – Country profile Sweden

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ger i en rapport en överblick av några av Sveriges styrkor och utmaningar i arbetet med att uppnå de globala målen. I rapporten konstaterar man att Sverige redan har uppnått 30 av de 133 delmålen för vilka jämförbara data finns tillgängliga. Det förväntas, baserat på de senaste trenderna, att vi kommer att uppfylla ytterligare 9 delmål till 2030.

OECD:s rapport The Short and Winding Road to 2030 (oecd-ilibrary.org)

Kalendarium för kommande möten och konferenser

Högnivåmöte om Agenda 2030

FN:s politiska högnivåforum 2022 om hållbar utveckling (HLPF), 5-15 juli, syftar till att följa upp genomförandet av Agenda 2030. Temat för HLPF 2022 lyder ”Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Den svenska delegationen vid HLPF leds av miljödepartementets statssekreterare Anders Grönvall.

FN:s webbplats för mötet (hlpf.un.org)

Miljömålsdagarna 2022

Miljömålsdagarna är en årlig konferens med fokus på Sveriges miljömål. Det är en återkommande mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets tema är: ”Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt”. Länsstyrelsen Västernorrland är värd för årets upplaga av miljömålsdagarna, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet), i samarbete med Svenskt näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens 2022

Årets konferens vänder sig främst till personer som arbetar strategiskt med hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad. Årets tema är: ” Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid”. Välkommen till två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Vi varvar interaktiva ”knytkalas” med aktuell forskning och seminarier. På platsbesök i Örebro får du en unik presentation av mötesplatser som alla kännetecknas av samverkan utifrån invånarens behov och med gemenskap som en bärande framgångsfaktor.

Mötesplats social hållbarhet, 20-21 september på Conventum, Örebro [Länk borttagen 2023-03-14]

Mer information och nyheter kan du hitta på GD-Forums webbplats.

Frågor?

Har du frågor, vill lämna förslag, komma i kontakt eller avanmäla dig från detta nyhetsbrev, maila till GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se