Nyhetsbrev GD-Forum – juni 2023

Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av hur myndigheterna inom GD-Forum arbetar med att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina uppdrag.

Nyhetsbrevet skickas ut av den Operativa gruppen för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Aktuellt inom GD-Forum för Agenda 2030

Den 25 april genomfördes årets nätverksmöte som hade temat ”Halvvägs – Hur ökar vi takten i genomförandet av Agenda 2030”. Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare från 85 myndigheter för att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan mellan lärosäten och statliga myndigheter.

Läs en kort summering av dagen och titta på inspelningar från dagen.

Totalt ingår nu 91 myndigheter i GD-Forum för Agenda 2030. I Lilla GD-gruppen har Strålsäkerhetsmyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten ersatts av Formas och KTH.

Aktuella frågor för GD-Forum och Agenda 2030

Nollvision: Ett angreppssätt för omställning till det hållbara samhället

Nationella samordnaren för Agenda 2030 har publicerat två rapporter om nollvision som angreppssätt för att systematiskt hantera de samhällsutmaningar vi står inför. Nollvision inom trafiksäkerhetsområdet har stimulerat innovationer inom trafiksystemet och den har också visat sig vara uthållig över tid och gett goda resultat. Vad kan vi lära av detta för utmaningar inom andra samhällsområden?

Nollvision: ett angreppssätt för omställning till det hållbara samhället (agenda2030samordnaren.se)

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsomyndigheten har undersökt beröringspunkter mellan folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Vi kan tjäna på att samverka, utbyta kunskaper och erfarenheter mellan politikområdena för att förstärka varandras arbeten och bidra till att nå respektive målsättningar. Resultatet från rapporten presenterades nyligen vid ett webbinarum.

Folkhälsa och regional utveckling (folkhalsomyndigheten.se)

Förslag till organisering för hållbar utveckling

Nationella samordnaren för Agenda 2030 överlämnade i april ett betänkande till regeringen. I betänkandet Organisera för hållbar utveckling ges fyra förslag om en långsiktig myndighetsstruktur som stärker redan existerande strukturer och bygger upp funktioner som i dag saknas.

Betänkande överlämnat till regeringen: Förslag till organisering för hållbar utveckling (agenda2030samordnaren.se)

Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling

31 maj presenterade Nationella samordnaren för Agenda 2030 en färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling tillsammans med 19 centrala samhällsaktörer i initiativet Forum hållbar ekonomi. Färdplanen består av en uppmaning till beslutsfattare på alla nivåer i samhället och rekommendationer med förslag på åtgärder för att öka takten i omställningen med ekonomin som verktyg.

Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling (agenda2030samordnaren.se)

Skydda antibiotikan

Varje dag räddar antibiotikan liv. Men antibiotikans kraft är hotad. Felaktig och hög användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att utvecklas och spridas snabbt i världen. Det går att bromsa spridningen av antibiotikaresistens genom att exempelvis:

  • Inte använda antibiotika i onödan
  • Skydda dig själv och andra från smitta
  • Följa vaccinationsprogram

På webbplatsen skyddaantibiotikan.se finns fler tips samt kunskapsmaterial om vad du som samhällsmedborgare kan göra för att vi även i framtiden ska kunna behandla infektioner med antibiotika.

skyddaantibiotikan.se

Hållbar utveckling i Europeiska unionen – 2023

Eurostat, Europeiska unionens statistiska kontor, publicerade i maj rapporten "Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, 2023 edition", som ger en statistisk översikt över framstegen mot målen för hållbar utveckling i EU.

Sustainable Development in the European Union – 2023 (ecologic.eu)

Sveriges State Party Annual Report

Inom ramen för det internationella hälsoreglementet (IHR) arbetar länder tillsammans med att förbättra kärnfunktionerna för att kunna förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot. Som nationell kontaktpunkt gör Folkhälsomyndigheten bland annat en årlig rapportering till WHO om efterlevnad av kärnfunktioner inom IHR. I år hade Sverige ett resultat på 88 % jämfört med 76 % i Europa och 66 % globalt.

Ta del av aktiviteter, underlag och rapporter:

Electronic IHR States Parties Self-Assessment Annual Reporting Tool (extranet.who.int)

Hälsa som drivkraft för miljömålen och för hållbar utveckling

Folkhälsomyndigheten driver under fyra år ett programområde under Miljömålsrådet som syftar till öka samverkan mellan olika aktörer inom miljörelaterad hälsa. Syftet är att synliggöra och dra nytta av synergier och helhetsperspektiv i arbetet, samt kunna bidra med samordnat kunskapsstöd till lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Hittills är följande delområden beslutade: Nationellt nätverk för miljörelaterad hälsa; Sociala konsekvensanalyser i den fysiska miljön och; Data som drivkraft för att nå miljömålen.

Hälsa som drivkraft för hållbar utveckling (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning och informationsmaterial för att minska hälsoeffekter vid värmebölja

En utbredd värmebölja kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Riskgrupper är fram för allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin. Förebyggande insatser inom vård och omsorg kan minska sjuklighet och dödlighet som orsakas av höga temperaturer. Folkhälsomyndigheten har vägledning för handlingsplaner, informationsmaterial och råd på hemsidan. I år har materialet utökats med ett råd riktat mot personal inom skola och fritidshem. Rådet till barnomsorg har även uppdaterats

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner (folkhalsomyndigheten.se)

Miljöledning i staten 2022

En redovisning av hur statliga myndigheter arbetar med att minska sin miljöpåverkan. Årets rapport innehåller bland annat en sammanfattning av myndigheternas redovisningar av det uppdrag om minskade utsläpp från tjänsteresor som de fick i regleringsbreven för år 2022. Resultatet visar en ökning av utsläppen från tjänsteresor efter pandemin. Koldioxidutsläppen från långa flygresor är fem gånger större år 2022 än 2021, men fortfarande lägre än 2019, året innan pandemin.

Miljöledning i staten 2022 (naturvardsverket.se)

Viktiga insatser för miljömålen

Den årliga uppföljningen redovisar de statligt initierade satsningar som gjorts under 2022 för att nå miljömålen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen, men att Sverige behöver göra mycket mer. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

Viktiga insatser för miljömålen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel har reviderats

Friska djur och ansvarsfull antibiotikaanvändning är viktiga aspekter för djurskydd, men även för människors hälsa och för klimatpåverkan. De reviderade hållbarhetskriterierna gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av kött från kyckling, kalkon och höns.

Ökad djurvälfärd och minskad miljöpåverkan vid upphandling av kött från kyckling, kalkon och höns (upphandlingsmyndigheten.se)

Ny guide om att minska matsvinnet i hushåll

Champions 12.3 har tagit fram en guide som innehåller en uppsättning rekommendationer för att hjälpa nyckelaktörer att fokusera på hur de kan hjälpa konsumenter att minska matsvinnet genom beteendeförändringar. Guiden tar hänsyn till att aktörer i hela värdekedjan kan påverka hur konsumenter hanterar matsvinn.

Champions 12.3 (champions123.org)

Changing Behaviour to Help More People Waste Less Food (oneplanetnetwork.org)

Lyckad konferens om klimat och migration

Som kontaktpunkt för Europeiska migrationsnätverket (EMN) i Sverige stod Migrationsverket värd för en konferens om klimatförändringarnas konsekvenser för migrationen i världen: Swedish Presidency Conference 2023. Under konferensen handlade panelsamtalen om hur EU kan bidra till global motståndskraft, hur drabbade länder idag arbetar för att möta klimatförändringarnas konsekvenser och hur EMN:s medlems- och observatörsländer på sikt borde agera.

Ta del av inspelningar, presentationer och stödmaterial från konferensen:

EMN Swedish Presidency Conference (emnsweden.se)

Kalendarium för kommande möten och konferenser

EU-konferensen Creating Green Cities

14-15 juni 2023 arrangeras den digitala EU-konferensen Creating Green Cities som är en del i Sveriges ordförandeskap i EU. Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer (delegia.com)

From vision to action: Agenda 2030 in rural municipalities

19 juni arrangerar Nordregio ett webbinarium om hur landsbygdskommuner kan integrera hållbarhet i sitt dagliga arbete och vilka som är de främsta fördelarna för lokalsamhället. Tillsammans med inbjudna kommuner och publiken kommer utmaningar, och konkreta metoder för att utveckla ett helhetsgrepp på hållbarhetsarbetet att diskuteras.

From vision to action: Agenda 2030 in rural municipalities (nordregio.org)

WHO:s miljöhälsoprocess

5-7 juli 2023 träffas representanter för WHO Europas miljöhälsoprocess i Budapest för att skriva under den tredje ministerdeklarationen om miljö och hälsa. Från Sverige kommer Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket att vara på plats. Budapestdeklarationen syftar till att öka takten i arbetet med hälsodimensionerna av den tredubbla miljökrisen av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och miljöföroreningar.

WHO:s miljöhälsoprocess (folkhalsomyndigheten.se)

Seventh Ministerial Conference on Environment and Health (who.int)

Högnivåmöte om Agenda 2030

FN:s politiska högnivåforum 2023 om hållbar utveckling (HLPF), 10-19 juli, syftar till att följa upp genomförandet av Agenda 2030. Temat för HLPF 2023 lyder: ”Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels”.

High-Level Political Forum on Sustainable Development (hlpf.un.org)

SDG Summit 2023

Toppmötet om målen för hållbar utveckling 2023 kommer att sammankallas den 19–20 september 2023 under FN:s generalförsamlings högnivåvecka. Stats- och regeringscheferna kommer att samlas vid FN:s högkvarter i New York och genomföra en omfattande översyn av läget för målen för hållbar utveckling och ge politisk vägledning om transformativa och påskyndade åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling.

2023 SDG Summit (un.org)

Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna sker i Dalarna och Borlänge den 27–28 september och årets tema är Landskap rustade för framtiden. Vad innebär multifunktionella landskap rustade för framtiden? Hur förstår vi utmaningarna och tillvaratar möjligheterna? Vad kan vi lära från goda exempel och innovativa metoder?

Miljömålsdagarna 2023 (sv-se.eu.invajo.com)

Hållbarhetsforum 2023

4 oktober 2023 arrangerar Stockholm trio hållbarhetskonferensen ”Sustanability forum 2023” i Aula Magna på Stockholms universitet. Tidigare år har konferensen arrangerats av Stockholms universitet men är från i år en gemensam satsning från Stockholm trio. Temat för årets konferens kommer att vara: “Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward”.

Sustainability Forum 2023 (su.se)

Frågor?

Har du frågor, vill lämna förslag, komma i kontakt eller avanmäla dig från detta nyhetsbrev, mejla till oss:

GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se