Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial

Lyssna

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringen förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets beredskap för värmeböljor.

Genväg till faktablad, broschyrer och filmer: Informationsmaterial som stöd i hanteringen av värmeböljor

Hälsoeffekter av värmeböljor

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus.

Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från relativt milda symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats.

Riskgrupper

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. Riskgrupperna vid värmebölja är:

  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn och gravida
  • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Förebyggande insatser bör riktas mot de grupper som har den största sårbarheten.

Vägledning till handlingsplaner

Förebyggande insatser kan minska ohälsa och dödlighet som orsakas av värmeböljor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som stöd för organisationers arbete med att utveckla handlingsplaner för värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet.

Informationsmaterial som stöd i hanteringen av värmeböljor

Som stöd i arbetet har Folkhälsomyndigheten tagit fram informationsmaterial som kan användas av kommuner, regioner och privata aktörer i deras arbete för att minska hälsoriskerna kopplat till värmeböljor.

Informationsmaterialet är utformat med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av värme och kunskapssammanställningen Hälsoeffekter av höga temperaturer samt textmaterial från Klimatsamverkan Skånes beredskapsplan för värmeböljor.

Faktablad

Råd om vad man ska tänka på och hur man ska agera finns målgruppsanpassade. Råden finns även på engelska.

Broschyrer

Två korta broschyrer med information om risker och praktiska råd vid värmeböljor finns framtagna.

Filmer

Filmerna finns i liggande format för väntrums-tv.

Ladda ned filmer (share.mediaflow.com)

Film: Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga

Film: Råd vid värmeböljor – till vård- och omsorgspersonal

Webbutbildning

En webbutbildning finns framtagen som riktar sig till vårdpersonal. (Klicka på länken och skapa ett konto så får du tillgång till alla Folkhälsomyndighetens e-utbildningar.)

Hantera värmeböljor i vård och omsorg – testa vad du kan och lär dig mer (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Bildbank

En bildbank med bilder som kan användas för att illustrera olika råd vid värmeböljor.

Bildbank med bilder om värmebölja