Folkhälsa i regional utvecklingspolitik

Lyssna

Folkhälsa är en viktig drivkraft för att nå en hållbar regional utveckling.

Hälsa och välbefinnande är både en förutsättning för och en investering i ett gott liv och hållbara samhällen. Genom att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa kan vi påverka befolkningens hälsa. Arbetet kräver insatser av många olika aktörer från flera olika samhällssektorer.

Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik

Beröringspunkter mellan folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken har presenterats i rapporten ”Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys”. Analysen visar att det finns ömsesidiga beröringspunkter mellan de båda politikområdena. Därför kan alla vi som arbetar med de här frågorna tjäna på att samverka, utbyta kunskaper och erfarenheter för att förstärka varandras arbeten och bidra till att nå våra respektive målsättningar.

Vi bidrar till att genomföra den regionala utvecklingspolitiken

Från och med 2023 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till att genomföra den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Vi kommer att kunna stärka arbetet genom att bidra med kunskap om folkhälsa, vilket vi ser är nödvändigt för att nå målen med den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken. På så sätt stödjer och driver vi också på folkhälsoarbetet och arbetet med att på regional nivå genomföra den nationella folkhälsopolitiken.

Den nationella folkhälsopolitiken är utgångspunkten för vårt arbete. I det här uppdraget utgår vi även ifrån den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder”.

Tillväxtverket är en viktig samverkanspart i uppdraget som samordnande myndighet för den regionala utvecklingspolitiken.

Webbinarium: Folkhälsa och regional utveckling

Vid ett webbinarium den 9 maj presenterade vi resultat och slutsatser från rapporten Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys.

Se webbinariumet i efterhand här: Webbinarium: Folkhälsa och regional utveckling

Läs mer