Symtom på hiv

Den som infekterats med hiv får efter någon eller några veckor en primärinfektion. Ofta är den asymtomatisk eller ger så lindriga symtom att den knappast noteras. En del får dock kraftigare symtom som innebär att de söker akut sjukvård. I övrigt ger ofta hiv inga symtom förrän efter flera år.

Hos cirka hälften av de som får en hivinfektion uppträder en så kallad akut hivinfektion eller symtomgivande primärinfektion. Det sker en till fyra veckor från överföringstillfället, medan övriga personer inte märker av att de fått hiv. En symtomgivande primärinfektion påminner om andra virusinfektioner som influensa eller mononukleos. I samband med denna viremi har patienten ofta mycket höga virusnivåer och kan få symtom som exempelvis halsont, feber, makulopapulösa hudutslag och svullna lymfkörtlar. För en del personer är symtomen lindriga och snabbt övergående medan andra får kraftigare symtom som kan innebära att de söker akut sjukvård.

I övrigt ger hiv ofta inga symtom förrän efter flera år om hiv är obehandlad. Utan diagnos och behandling försämras därför gradvis immunsystemet allteftersom t-hjälparcellerna minskar i antal. Då kan patienten drabbas av så kallade opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar som till exempel:

  • herpes zoster (bältros) hos yngre patient
  • upprepade svampinfektioner i underlivet eller i munnen
  • svampinfektion i matstrupen
  • svullna lymfkörtlar i flera veckor utan tecken på annan infektion
  • seborroisk dermatit
  • besvärliga och långdragna diarréer
  • anemi, leukopeni eller trombocytopeni >4 veckor
  • olika virusorsakade tumörsjukdomar.

Om patienten söker för sådana sjukdomstillstånd bör ett hivtest alltid övervägas som en del av den medicinska utredningen. Genom att hänvisa till att hivtest är ett rutinprov, vid den typen av utredningar, kan testet avdramatiseras för patienten.

Om patienten förblir obehandlad uppträder mer allvarliga infektioner, till exempel svårbehandlad lunginflammation (Pneumocystis jiroveci, PCP), lymfom, Kaposis sarkom eller aktiv tuberkulos. Patienten har då utvecklat ett eller flera av de tillstånd som sammanfattas i sjukdomssyndromet aids.