Uppdaterad 20 november 2019

Folkhälsomyndighetens roll

Mot bakgrund av bland annat FN:s programarbete, inom ramen för UNAIDS, lade Sverige, i regeringens proposition 2005/06:60, fram en nationell strategi mot hiv, aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Den aktuella strategin Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2017) har tre delmål:

  • Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen.
  • Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion.
  • Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Samordningsfunktionen drivs av Folkhälsomyndigheten där enheten sexuell hälsa och hivprevention verkar för samordning och ser till att långsiktiga förebyggande insatser genomförs. Myndigheten och enheten fördelar också årligen statsbidraget till organisationer i enlighet med Förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.