Nyheter

 • Spelpaus.se behöver utvecklas anser Folkhälsomyndigheten

  Publicerad

  Personer som stängt av sig från spel bör kunna förlänga sina avstängningar innan de avslutas, för att minska risken för glapp. Det anser Folkhälsomyndigheten som även påtalar behovet av att alla i Sverige bör kunna registrera ifall de vill avstå från...

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2019

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att tre ideella organisationer får organisationsbidrag för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Myndigheten har även beslutat att fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stö...

 • Ny statistik om riskabelt spelande

  Publicerad

  Fyra procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Det visar ny statistik från den nationella folkhälsoenkäten 2018. Det innebär att ingen förändring har skett sedan riskabelt spelande började mätas 2014.

 • Spelproblem får konsekvenser för 600 000 närstående

  Publicerad

  Närstående till personer med spelproblem har ökad risk för bland annat psykisk ohälsa, riskkonsumtion av alkohol och egna spelproblem. I Sverige uppger cirka 8 procent av befolkningen 16–84 år, 600 000 personer, att de har någon i sin närhet som har...

 • Uppföljning av spel och hälsa inledd

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten genomför en studie om spel och hälsa för att ta reda på vilken betydelse spel om pengar har i samhället och vad spelproblem innebär för människor. Nu inleds en uppföljning av de som deltog i undersökningen 2015 samt ett tillägg m...

 • Nytt faktablad om spelproblem på arbetsplatsen

  Publicerad

  En medarbetare med spelproblem kan, förutom att skada/påverka sin hälsa, även skada ekonomin för både sig själv och arbetsgivaren. Att lära sig upptäcka och hantera spelproblem kan därför vara lönsamt.

 • Samsjuklighet vanligt hos spelberoende

  Publicerad

  En studie av alla patienter som diagnosticerats med spelberoende från 2005–2016 i Sverige visar att samsjuklighet är vanligt, speciellt hos kvinnor. Samsjuklighet, eller komorbiditet, innebär att en person har två eller flera sjukdomstillstånd samtid...

 • Avstängningssystem för spel införs den 1 januari 2019

  Publicerad

  Från den 1 januari 2019 ansvarar Spelinspektionen, nuvarande Lotteriinspektionen, för ett nationellt avstängningssystem, kallat Spelpaus.se, där spelare själva kan välja att stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering.

 • Ny PEGI märkning för köp-inuti-spel

  Publicerad

  Pan European Game Information (PEGI) använder olika symboler för att visa varför ett spel har fått en viss åldersmärkning. Nu har PEGI lanserat en märkning som symboliserar köp-inuti spel.

 • Hjälp oss att utveckla spelprevention.se

  Publicerad

  Syftet med Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd på spelprevention.se är att ge information och vägledning om spelproblem. Nu behöver vi din hjälp att utveckla kunskapsstödet.

 • Hög efterfrågan på mer kunskap om spelprevention

  Publicerad

  Under hösten besöker Folkhälsomyndigheten länsstyrelsen på flera orter. Detta i samband med seminarium och träffar som syftar till att öka den lokala och regionala kunskapen inom området spel om pengar och spelproblem.

 • Nylansering av spelprevention.se

  Publicerad

  Kunskapswebben om spelproblem och förebyggande arbete har fått uppdaterat utseende och utvecklat innehåll. Bland annat finns en ny samlingsplats för statistik om spelproblemens omfattning och fördelning.

 • Kammarrätten tar ställning mot olaglig spelreklam

  Publicerad

  Den 30 augusti kom Kammarrättens domar som slår fast att det inte är tillåtet att länka till eller göra reklam för spelsajter som saknar tillstånd i Sverige.

 • 16-åringar i Europa spelar om pengar trots åldersgränser

  Publicerad

  En studie med cirka 94 000 16-åriga elever från 33 europeiska länder visar att nära 23 procent av eleverna spelat om pengar det senaste året. Speldeltagandet varierar stort mellan länderna och för olika spelformer.

 • Mer medel till spelförebyggande arbete

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten får ytterligare medel under 2018 för att bland annat vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem och för att genomföra mätning inom ramen för befolkningsstudien Swelogs. Extra medel avsätts även till de organisati...

 • Insatser för att förbygga spelproblem på arbetsplatsen

  Publicerad

  Alna har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten tagit fram och utvärderat verktyg för att hantera spelproblem på arbetsplatsen och genomfört utbildningar. Utvärderingen visar att utbildningen uppskattades och deltagarna har efter utbildningen genomfört f...

 • Beroende av datorspel är nu klassificerat som en diagnos i ICD-systemet

  Publicerad

  Sedan 18 juni 2018 finns datorspelspelberoende med som en ny diagnos i WHO:s klassifikationssystem för diagnoser, ICD-11. I den senaste versionen klassificeras även spelberoende som en missbruksdiagnos, istället för impulskontrollstörning som tidigar...

 • Folkhälsomyndigheten saknar folkhälsoperspektivet i den nya spelregleringen

  Publicerad

  Den 7 juni beslutade riksdagen om en ny spellag som utgår från propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. Lagen börjar gälla från 1 januari 2019. Folkhälsomyndigheten ser att folkhälsa och spelproblem inte beaktas i tillräcklig utsträckning i varken...

 • Behov av att utveckla arbetet kring spelproblem i kommuner, landsting och regioner

  Publicerad

  Det finns behov av att utveckla arbetet med förebyggande insatser och behandling av spelproblem. Det visar en kartläggning som Folkhälsomyndigheten har gjort tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

 • Nu kan organisationer söka bidrag för arbete mot spelproblem

  Publicerad

  Ideella organisationer som arbetar med att förebygga överdrivet spelande, till exempel genom utbildning eller stödjande social verksamhet, kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten. Sista dag för att ansöka är 30 september 2018.

 • Konsumentverket ska stärka tillsynen av spelreklam

  Publicerad

  Konsumentverket får en halv miljon kronor av regeringen för att stärka tillsynen av marknadsföringen på spelmarknaden. Detta efter större krav på tillsyn av spelreklam i och med skärpningen av Lotterilagen och den kommande spellagen.

 • Utbildning om spel om pengar och spelproblem via internet

  Publicerad

  Nu finns en utbildning om spel om pengar och spelproblem som är tillgänglig via internet för hela landet. Syftet är att ge en bakgrund om vad spelproblem innebär för personer med problem med spel om pengar och deras anhöriga. Utbildningen innehåller...

 • Starkast utveckling på spelmarknaden 2017 för aktörer utan tillstånd

  Publicerad

  Omsättningen på spelmarknaden fortsätter att öka, och framförallt för aktörer utan tillstånd i Sverige. Det visar statistik från Lotteriinspektionen för 2017. Liksom tidigare år ökar även spel via internet, både för aktörer med och utan tillstånd att...

 • Regeringen vill införa licenssystem på spelmarknaden

  Publicerad

  Regeringen har lämnat in propositionen ”En omreglerad spelmarknad” till riksdagen där förslaget är att införa ett licenssystem. Regeringen har även gett i uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden.

 • Allt fler har spelproblem på grund av kasinospel online

  Publicerad

  Antalet kontakter till Stödlinjen har ökat under 2017, visar Stödlinjens årsrapport. Kasinospel- och sportspel online uppges vara de mest problematiska spelen bland de som söker hjälp via Stödlinjen.

 • Folkhälsomyndighetens remissyttrande angående behandlingsrekommendationer vid spelmissbruk

  Publicerad

  Behandlingsrekommendationerna vid spelmissbruk bör fokusera mer på jämlikhetsaspekter och de anhörigas perspektiv, inte minst när det gäller barn som anhöriga. Det anser Folkhälsomyndigheten i ett nytt remissyttrande.

 • Långsiktig plan behövs för att följa upp konsekvenserna av spel om pengar

  Publicerad

  Det behövs en långsiktig plan för att bevaka förändringarna på spelmarknaden samt att följa upp det förebyggande arbetet, insatser och stöd som ges till personer med spelproblem. Det anser Folkhälsomyndigheten som nu har överlämnat sin slutredovisnin...

 • Resultat från Swelogs visar att socialt stöd och meningsfull sysselsättning upplevs kunna minska spelproblem

  Publicerad

  Personer med spelproblem upplever att faktorer som psykiskt mående, stöd i omgivningen och meningsfull sysselsättning bidrar till att spelproblemen minskar eller hålls på en oproblematisk nivå. Spelreklam upplevs istället kunna trigga till ökat spela...

 • Föreläsningarna från uppskattad konferens finns nu textade

  Publicerad

  På spelprevention.se finns nu alla filmade föreläsningarna från konferensen "Kunskap om problem med spel om pengar – tillsammans för att förebygga, stödja och behandla" textade. Samtliga presentationer finns även att ta del av under respektive förelä...

 • Instrument för kartläggning och identifiering av spelproblem finns nu på spelprevention.se

  Publicerad

  Att kartlägga och tidigt identifiera spelproblem är viktiga steg i det förebyggande arbetet. I Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer beskrivs korta och längre instrument som kan användas för kartläggning samt för bedömning av spelproblem. Dess...

 • Spelautomater och restaurangkasinon får flest anmärkningar i tillsynsarbetet

  Publicerad

  Spelautomater och restaurangkasinon stod för 78 procent av de 124 anmärkningar som blev resultatet av Lotteriinspektionens 4 209 kontroller under 2017. Resultatet är detsamma som för år 2016, skriver tillsynsmyndigheten i sin senaste årsredovisning.

 • Se filmer från konferensen ”Spelproblem i fokus”

  Publicerad

  Nu finns filmade föreläsningar tillgängliga på UR Skola från konferensen ”Spelproblem i fokus”. Folkhälsomyndigheten medverkade på konferensen.

 • Region Skåne får ett nationellt kvalitetsregister för spelberoendebehandling

  Publicerad

  Det nya kvalitetsregistret ska hjälpa till att förbättra vården för personer med allvarliga spelproblem, men även vara ett stöd för forskning.

 • Danmark presenterar nationell strategi för att förebygga spelproblem

  Publicerad

  Danmarks Sundhets- och äldreministerie har tagit fram en nationell strategi för att förebygga spelproblem, där målet är att så få som möjligt ska ha spelproblem. Strategin innefattar nationella och lokala åtgärder och riktade insatser till riskgruppe...

 • Svenska spels forskningsråd fördelar bidrag till forskning om spelproblem

  Publicerad

  Nu är ansökan öppen för forskare och doktorander att söka bidrag för forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning kr...

 • Länsstyrelserna får uppdrag om problem med spel om pengar

  Publicerad

  Länsstyrelserna ska ge stöd till kommuner och landsting för deras utökade ansvar för problem med spel om pengar. Detta utifrån lagändringarna om spelmissbruk i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2018

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att tre ideella organisationer får organisationsbidrag för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Myndigheten har även beslutat att fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stö...

 • Resultat från Swelogs bidrar till kunskap om hur spelproblem kan upptäckas tidigt

  Publicerad

  En vetenskaplig artikel publicerad i Frontiers in Psychology visar att överkonsumtion, det vill säga att spela mer än man tänkt sig, tillsammans med tankefällor kan vara tidiga tecken på spelproblem.