2015

Nyheter publicerade under 2015.

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Allt färre personer spelar spel om pengar

  Publicerad

  Andelen personer i befolkningen som spelar spel om pengar fortsätter att minska. Mellan år 2014 och 2015 har andelen minskat från 60 procent till 58 procent enligt ny data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Under perioden 20...

 • Forum för spelberoendefrågor med betoning på samverkan

  Publicerad

  Den 20-21 november hölls ett årligt seminarium för föreningar som verkar för att förebygga spelproblem under temat samverkan i det förebyggande arbetet. Seminariet innehöll aktuell information om vad som händer inom området spel om pengar i Sverige o...

 • Ny norsk handlingsplan mot spelproblem

  Publicerad

  Handlingsplanen är den är den fjärde i ordningen där den första lanserades 2005. Den lägger stor vikt vid kunskapsutveckling, kunskapsspridning, samt kunskapsutbyte mellan aktörer inom spelområdet. Handlingsplanen innehåller tre huvudmål med tillhöra...

 • Stödlinjen för spelare och anhöriga byter ägare

  Publicerad

  Stödlinjen för spelare och anhöriga övertas av Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO). Verksamheten har varit Folkhälsomyndighetens, och dåvarande Statens folkhälsoinstitutets, ansvar sedan 1999. Stödlinjen kommer fortsätta att arbeta med stödverksamh...

 • Folkhälsomyndigheten representerad i ATG:s styrelse

  Publicerad

  Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson är en av sex ledamöter som har utsetts av regeringen att sitta med i ATG:s styrelse.

 • Systematisk litteraturöversikt om förebyggande insatser för unga inom ANDTS

  Publicerad

  En ny rapport visar att lokala samverkansprojekt med fokus på att begränsa tillgängligheten av alkohol kan minska alkoholkonsumtionen hos unga. På området spel om pengar konstateras att det behövs mer forskning.

 • Swelogs genomför ny omfattningsstudie om spelande och hälsa

  Publicerad

  Under hösten har Folkhälsomyndigheten påbörjat en ny studie med syfte att undersöka förekomsten av spelande och spelproblem i befolkningen och dess koppling till hälsa. Syftet är även att se hur spel om pengar är kopplat till andra områden i människo...

 • Utredare tillsatt till utredning av omreglering av spelmarknaden

  Publicerad

  Regeringen har utsett Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt som särskild utredare för utredningen som ska undersöka formerna för en omreglering av den svenska spelmarknaden.

 • Fortsatt ökning för nätbaserade spel

  Publicerad

  Lotteriinspektionens sammanslagna kvartalsstatistik för perioden januari–september 2015 visar på en svag ökning i omsättning för den reglerade spelmarknaden. Spel på nätet fortsätter öka medan folk spelar allt mindre på landbaserade spel.

 • Forum för spelberoendefrågor med tema ”Samverkan för jämlik hälsa”

  Publicerad

  I år hålls Forum för spelberoendefrågor den 20-21 november i Göteborg. Temat berör samverkan och dialog för att nå gemensamma mål och överbrygga ojämna hälsoklyftor. Arrangemanget sker i samverkan mellan Spelberoendes riksförbund (SBRF), Spelstoppnu!...

 • Förslag för ett stärkt förebyggande arbete mot spelproblem

  Publicerad

  Den 15 oktober lämnade Socialdepartementet in en promemoria till regeringen som innehåller förslag för att utveckla arbetet med att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. I skrivelsen ingår både förslag på förändringar i Socialtjänstlagen och...

 • Spel och hälsa bland personer med tidigare spelproblem

  Publicerad

  De flesta med spelproblem lyckas få kontroll på sitt spelande, visar resultaten från en långtidsuppföljning som Folkhälsomyndigheten har gjort. Men de som spelar för stora summor hör till dem som löper högre risk att ha fortsatta spelproblem – liksom...

 • Fler anhöriga och färre spelare ringer till Stödlinjen

  Publicerad

  Statistik från Stödlinjen för perioden maj–augusti i år visar att antalet inkomna samtal från anhöriga ökat med 43 procent medan antalet samtal från spelare minskat med 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ett liknande mönster fanns i st...

 • Utredning av licenssystem på spelmarknaden

  Publicerad

  Nu har beslut tagits om direktiv för en statlig utredning om en omreglering av den svenska spelmarknaden. Förslag på hur ett licenssystem kan införas i Sverige lämnas den 31 mars 2017.

 • Medel till Socialstyrelsen för utveckling av kunskapsstöd

  Publicerad

  Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd till verksamheter inom kommun och landsting för att stödja arbetet kring spelproblem.

 • Fortsatt ökning av den nätbaserade spelmarknaden

  Publicerad

  Lotteriinspektionens statistik för första halvåret 2015 visar en stillastående omsättning för den reglerade spelmarknaden i Sverige. Dock syns en ökning för den nätbaserade marknaden. Investeringar i spelreklam har minskat bland spelbolag med tillstå...

 • Ny kamratförening för spelare och anhöriga öppnar i Trollhättan

  Publicerad

  Den 1 september öppnade en kamratstödjande spelberoendeförening i Trollhättan. Totalt ingår nu åtta kamratstödjande lokalföreningar i den rikstäckande organisationen Spelberoendes Riksförbund. Redan första dagen kom åtta personer till den öppna mötes...

 • Första resultaten i Massachusetts befolkningsstudie om spel och spelproblem

  Publicerad

  SEIGMA (The Social and Economic Impacts of Gambling in Massachusetts) är den hittills största befolkningsstudien om spelproblem i USA och kommer att undersöka effekterna av en utökad spelmarknad på spelandet och problemspelande över tid. De första re...

 • Samarbete och dialog i fokus på föreningsseminarium för spelfrågor

  Publicerad

  Varje år sedan 2008 finansierar Folkhälsomyndigheten ett seminarium med syfte att på olika vis belysa det arbete som bedrivs av ideella organisationer för att förebygga spelproblem. Nytt för i år är att seminariet kommer arrangeras i samarbete av Spe...

 • Snabbguide för kvalitetssäkring av lokalt drogförebyggande arbete

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har varit med i framtagandet av en snabbguide med syfte att fungera som stöd för ett kvalitetssäkrat lokalt och regionalt drogförebyggande arbete. Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hål...

 • Många registrerar sig på Stödlinjens nya webbplats

  Publicerad

  Sedan Stödlinjens nya webbplats med självhjälpsprogram och självtest lanserades den 27 januari i år har över 450 personer registrerat sig. Självtestet ger möjlighet att screena sitt spelbeteende, det vill säga att testa om man uppfyller kriterierna f...

 • Utlysning av medel inom förebyggande arbete mot spelproblem

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten fördelar årligen utvecklingsmedel till projekt med syfte att utveckla och utvärdera förebyggande metoder inom området spel om pengar. Den 18 maj öppnades ansökningsperioden avseende medel för 2016. Nytt för denna gång är att man...

 • Unik svensk avhandling om ungas spelproblem

  Publicerad

  Den 8 maj disputerade Frida Fröberg med doktorsavhandlingen "Problem gambling among young women and men in Sweden" på Karolinska institutet. Avhandlingen visar trots åldersgränser och det faktum att unga spelar mindre än vuxna är det fler unga som ut...

 • Satsning på spelforskning vid Lunds Universitet

  Publicerad

  Anders Håkansson, docent och legitimerad läkare med stor erfarenhet inom beroendeforskning, har fått en ny tjänst som lektor vid Lunds universitet. Syftet är att utveckla forskningsområdet inom spelberoende och utveckla metoder för det förebyggande a...

 • Främjandeutredningen: Marknadsföring av otillåtna lotterier ska bestraffas lika

  Publicerad

  Utredningen om förändringar i lotterilagen (1994:1000) kring det så kallade främjandeförbudet föreslår att lagtexten blir enhetligt utformad så att den som marknadsför lotterier utan tillstånd straffas på samma sätt, oavsett om det är fråga om utländ...

 • Utredning ska ta fram förslag för licenssystem för spel

  Publicerad

  Under 2015 kommer en statlig utredning att undersöka möjligheterna för att införa ett licenssystem på spelområdet i Sverige. Det står klart efter att riksdagen den 25 mars godkänt ett förslag från kulturutskottet.

 • Omsättningen på nätspel ökar i Danmark

  Publicerad

  Statistik från danska Spillemyndigheden visar att den totala bruttoomsättningen på spelmarknaden har ökat från drygt 7,5 miljarder DDK till 7,8 miljarder mellan åren 2012 och 2014. Den största tillväxten gäller spel på nätet.

 • Riksdagsdebatt om utredning av omreglering av den svenska spelmarknaden

  Publicerad

  Kulturutskottet lämnade den 9 mars in ett betänkande till regeringen där man föreslår ett blocköverskridande samarbete för att åstadkomma en omreglering av den svenska spelmarknaden.

 • Uppdaterade regler om tillstånd och marknadsföring av spel om pengar i Norge

  Publicerad

  De nya reglerna gäller tillståndsgivning för samhällsnyttiga organisationer att tillhandahålla lotterier. Avsikten är att täcka upp för otydligheter kring tillståndsgivning och svara till den växande konkurrensen från oreglerade utländska spel, samti...

 • ESO-rapport föreslår omreglering av den svenska spelmarknaden

  Publicerad

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har överlämnat en rapport "En ny giv?" där de på uppdrag av Finansdepartementet har sett över regleringen av den svenska spelmarknaden. I rapporten dras slutsatsen att den svenska spelmarknaden behö...

 • Den reglerade svenska spelmarknaden minskar i omsättning

  Publicerad

  Ny statistik som presenteras av Lotteriinspektionen visar på en minskning i omsättning för de reglerade spelaktörerna i Sverige 2014. Samtidigt tycks omsättningen bland internetspel på den oreglerade spelmarknaden ha ökat, samt investeringar i markna...

 • Stödlinjen introducerar mobilanpassad webbplats

  Publicerad

  I januari lanserade Stödlinjen sin nya webbplats med funktioner anpassade till mobil och surfplattor. Även nya verktyg för självhjälp introduceras.

 • 3,5 miljoner till förebyggande arbete inom spel om pengar

  Publicerad

  Nu är ansökningstiden för organisationsstöd för 2015 avslutad och beslut om fördelning är fattat. Totalt fördelades 3,5 miljoner kronor till tre olika organisationer.

 • Beviljade medel för metodutveckling och utvärdering inom området spel om pengar 2015

  Publicerad

  Folkhälsomyndighetens tilldelning av statliga bidrag för förebyggande arbete inom spel om pengar är avslutad. Totalt fördelades drygt 3,5 miljoner kronor till fem olika projekt.