Uppdaterad 21 augusti 2018

Medel till Socialstyrelsen för utveckling av kunskapsstöd

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd till verksamheter inom kommun och landsting för att stödja arbetet kring spelproblem.

Kunskapsstödet ska kompensera för den bristande kunskap som finns i kommuner och landsting idag för att kunna identifiera personer med, eller risk för att utveckla, spelproblem samt att hjälpa de som drabbats. Socialstyrelsen har tilldelats en miljon för uppdraget under 2015 och en plan för genomförandet 2016-2017 ska presenteras i mars 2016. Kunskapsunderlaget ska vara klart senast december 2016.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Deras utgångspunkt är att alla i Sverige ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Uppdraget är därför mer kopplat till individuellt stöd och behandling än förebyggande arbete.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Folkhälsomyndighetens uppdrag är att arbeta förebyggande för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande och vara ett kunskapsstöd till bland annat kommuner och landsting/regioner för att utveckla förebyggande metoder.

Regeringskansliets pressmeddelande