Uppdaterad 21 augusti 2018

Snabbguide för kvalitetssäkring av lokalt drogförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har varit med i framtagandet av en snabbguide med syfte att fungera som stöd för ett kvalitetssäkrat lokalt och regionalt drogförebyggande arbete. Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hållbarhet och långsiktighet i det förebyggande arbetet.

Snabbguiden, som riktar sig till drogsamordnare, preventionssamordnare, folkhälsosamordnare, och andra som arbetar med lokalt och regionalt förebyggande arbete, är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). EDPQS utvecklades utifrån ett behov av ett gemensamt europeiskt ramverk för kvalitet i det drogförebyggande området. Snabbguiden är en version anpassad till en svensk kontext.

I guiden beskrivs bland annat en projektcykel som består av åtta projektfaser:

  • Kartläggning och analys
  • Resursbedömning
  • Projektutformning
  • Utformning av insatser
  • Ledning och mobilisering av resurser
  • Genomförande och uppföljning
  • Uppföljning och utvärdering
  • Förbättring och spridning.

Till de olika projektfaserna finns i snabbguiden en checklista till stöd för att se till att viktiga steg beaktas under projektets planering och genomförande, utifrån de enskilda projektens specifika förutsättningar.

Arbetet med snabbguiden för drogförebyggande arbete påbörjades som ett EU-projekt åren 2009–2010 av en arbetsgrupp bestående av företrädare för preventionssamordning på lokal, regional, och nationell nivå. Folkhälsomyndigheten har deltagit i arbetsgruppen sedan 2014.