Uppdaterad 21 augusti 2018

Systematisk litteraturöversikt om förebyggande insatser för unga inom ANDTS

En ny rapport visar att lokala samverkansprojekt med fokus på att begränsa tillgängligheten av alkohol kan minska alkoholkonsumtionen hos unga. På området spel om pengar konstateras att det behövs mer forskning.

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt som gjorts av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bakgrunden till uppdraget är att många ungdomar använder alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel om pengar. Detta påverkar såväl den enskilda individen som samhället i stort under mycket lång tid. Tidigt förebyggande arbete är viktigt eftersom riskfylld konsumtion som inleds när en person är ung ökar risken för problem även senare i livet.

I rapporten granskas det vetenskapliga underlaget för insatser som syftar till att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, spel och läkemedel hos barn och unga upp till 25 år. Insatserna omfattar både sådana åtgärder som syftar till att begränsa efterfrågan (till exempel manualbaserade skolprogram och antidrogbudskap i massmedier) och sådana som syftar till att begränsa tillgängligheten av substanser och spel (som skatter, öppethållande och åldersgränser).

Resultaten visar att endast enstaka manualbaserade skolprogram hade någon effekt på förebyggandet av specifika bruk. Inget av dessa program för skolan fungerade allmänt drogförebyggande. Däremot finns det evidens för att vissa program med flera komponenter, så kallade multimodala projekt, kan vara effektiva för att minska konsumtionen av alkohol hos unga. I denna typ av insatser agerar olika aktörer i lokalsamhället gemensamt och insatserna innefattar flera tillgänglighetsbegränsande insatser. Även kortvariga insatser i form av exempelvis motiverande samtal kan minska alkoholkonsumtion hos unga med riskbruk.

Det var få studier med interventioner mot spelproblem som uppfyllde de krav på kvalitet som behövdes för att inkluderas i översikten. Vissa studier visade motstridiga resultat. Slutsatsen är att underlaget är otillräckligt för att göra en bedömning och att det behövs mer forskning inom området.

Översikten genomförde även en hälsoekonomisk analys där samhällsvinster utvärderades i relation till insatsens kostnader.

Läs hela SBU:s rapport: Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga – en systematisk litteraturöversikt

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

Syftet med en systematisk litteraturöversikt är att ge en så fullständig och objektiv kartläggning av kunskapsläget som möjligt. En systematisk översikt om interventioner inleds med en bred sökning efter litteratur i flera databaser. Därefter följer en granskning av studierna. Resultaten från studier som bedömts vara tillförlitliga sammanvägs i t ex metaanalyser. Slutligen värderas hur tillförlitligt det sammanvägda resultatet är, uttryckt som styrka på det vetenskapliga stödet (evidensstyrka). (Referens: SBU)