2016

Nyheter publicerade under 2016. 

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Ny statistik om ungdomar och spel om pengar från CAN

  Publicerad

  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) undersökning "Skolelevers drogvanor 2016" visar att många ungdomar spelar om pengar och att minskningen av tjejers spelande respektive spelproblem inte återfinns hos pojkarna. Flera av re...

 • Kommunerna kan få tydligare ansvar för spelproblem

  Publicerad

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kommunerna får ett tydligare ansvar för att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till a...

 • Resultat från Swelogs prevalensstudie 2015 finns nu i tabellform

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten presenterar resultat som baseras på data från befolkningsundersökningen Swelogs 2015 i en tabellsammanställning. Sambanden mellan spelproblem och andra områden i människors liv, som sociala relationer, allmän hälsa och familjesit...

 • Nya siffror om spelande från Lotteriinspektionen

  Publicerad

  Drygt två av tre svenskar har spelat om pengar de senaste tolv månaderna, visar ny statistik från Lotteriinspektionen.

 • Forum för spelberoendefrågor 2016

  Publicerad

  Den 30 november genomförs Forum för spelberoendefrågor i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. Forumet arrangeras i samarbete mellan föreningarna Spelberoendes riksförbund, SpelstoppNu och Riksförbundet Spelkontroll.

 • Folkhälsomyndigheten finansierar studie om spel om pengar inom idrottsrörelsen

  Publicerad

  Som ett led i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem har myndigheten genom uppdragsgivning initierat flera projekt för att stärka kunskapen om förebyggande metoder. Ett av projekten rör spel om pen...

 • Spelfrågan lyfts på drogFOKUS

  Publicerad

  Den 19-20 oktober, arrangeras konferensen drogFOKUS i Uppsala. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna. Ett föreläsningspass handlar om spelproblem och hur de kan förebyggas.

 • Möte för nationell samordning av förebyggande insatser inom spelområdet

  Publicerad

  Tio myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffas den 30 september för att diskutera nationell samordning av förebyggande insatser inom området spel om pengar.

 • Ny dansk befolkningsstudie om spel om pengar

  Publicerad

  Omfattningen av spelproblem har ökat medan det är en lägre andel av befolkningen som spelat senaste året jämfört med 2005. Det visar en ny dansk befolkningsstudie om spel om pengar och spelproblem i Danmark.

 • Halvårsrapport från Lotteriinspektionen om omsättningen på spelmarknaden

  Publicerad

  Spelbolag med svenskt tillstånd och spelbolag som saknar tillstånd (reglerade respektive oreglerade) ökade sin nettoomsättning på den svenska spelmarknaden med 4 respektive 12 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året. Det vis...

 • Lagstiftning om konsumentskydd och åldersgränser föreslås på spelområdet

  Publicerad

  Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen (SFS 1994:1000) för att tydliggöra villkoren för tillståndsgivning inom området spel om pengar. Ett krav som föreslås är att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshäns...

 • Ny norsk befolkningsstudie om spel om pengar

  Publicerad

  Omfattningen av spelproblem och spelvanor i Norge är i stort sett oförändrade sedan 2013. Det visar en ny norsk befolkningsstudie om spel om pengar och datorspel i Norge år 2015.

 • Faktablad om kontakter med Stödlinjen 2010–2015

  Publicerad

  Fler kontaktvägar har gjort att fler söker hjälp för problem med spel om pengar via Stödlinjen. Alltfler uppger olika former av internetspel som det huvudsakliga problemspelet och alltfler anhöriga tar kontakt med Stödlinjen. Självtest på webbplatsen...

 • Stort behov av förebyggande arbete och kunskap om spelproblem hos kommuner, landsting och regioner

  Publicerad

  Många kommuner, landsting och regioner ser behov av förebyggande arbete och vill ha mer kunskap om spelproblem och förebyggande insatser, men få arbetar aktivt med frågorna. Det framkommer i kartläggningar som Folkhälsomyndigheten gjort i samråd med...

 • Spelproblemen minskar – men de med allvarliga problem blir fler

  Publicerad

  Spelproblemen minskar generellt i Sverige men antalet personer med allvarliga problem blir fler. Samtidigt sjunker den totala andelen svenskar som spelar överhuvudtaget, visar Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs, den första sedan 2008.

 • Stabil ekonomisk och social situation underlättar återhämtning från spelproblem

  Publicerad

  Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Även om risken är hög att få tillbaka spelproblem om en tidigare haft problem tar många sig ur problemen. Under en fyraårsperiod återhämtade sig två tredjedelar av personer som hade problem med sitt spelande. Kuns...

 • Fler söker hjälp digitalt på Stödlinjen

  Publicerad

  Allt fler kontaktar Stödlinjen för spelare och anhöriga via mejl och chatt, visar ny statistik. Nätkasino befäster sin roll som det spel som upplevs som mest problematiskt av de som söker hjälp.

 • Folkhälsomyndigheten återrapporterar om regeringsuppdraget Insatser för att förebygga spelberoende 2015

  Publicerad

  Under 2015 har Folkhälsomyndigheten haft regeringens uppdrag att genomföra insatser mot spelberoende och den 31 mars 2016 återrapporterades verksamheten i en rapport till regeringen. Genom 2015 års arbete bedömer myndigheten att vi har en bra grund f...

 • Swelogsrapporter på engelska

  Publicerad

  Studien Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet i Sverige. Swelogs är en av de största longitudinella befolkningsstudierna om spel och hälsa i världen, vilket gör den välkänd o...

 • Lotteriinspektionens årliga rapport om trender på spelmarknaden publicerad

  Publicerad

  Lotteriinspektionens årliga rapport om utvecklingen på den svenska spelmarknaden visar inte på några dramatiska trendförändringar under år 2015: Spelandet via internet ökar för spelbolag både med och utan tillstånd att anordna spel i Sverige (reglera...

 • Systematisk litteraturöversikt om förebyggande insatser

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har kartlagt effekten på spelande och spelproblem utifrån 38 vetenskapliga studier inom flera insatsområden. Resultatet visar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att skolinterventioner kan minska spelande hos unga, men...

 • Nätspel ökar sin omsättning

  Publicerad

  Omsättningen på den svenska spelmarknaden ökade 2015 enligt preliminära uppgifter från Lotteriinspektionen. Det är framför allt de nätbaserade spelen som ökat.

 • Nytt uppdrag stärker Folkhälsomyndighetens roll inom området spel om pengar

  Publicerad

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en rad insatser för att förebygga spelproblem. Uppdraget ger Folkhälsomyndigheten en tydligare roll både i att stödja det förebyggande arbetet mot spelproblem på lokal, regional och nat...

 • Intervjustudie ska ge fördjupad förståelse för spelande om pengar

  Publicerad

  Datainsamling har påbörjats till en ny kvalitativ del av befolkningsstudien Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study. Stockholms universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att genomföra studien som kommer fokusera på spelarnas egna up...

 • Folkhälsomyndighetens yttrande om spelpromemoria

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten tillstyrker i stort Socialdepartementets förslag om att bland annat utveckla det förebyggande arbetet kring spelproblem, men lämnar också några synpunkter som svar på deras promemoria. Sista dag för yttranden är den 25 januari.

 • Inga medel till särskilda utvecklingsprojekt i syfte att motverka spelproblem 2016

  Publicerad

  På grund av minskade anslag för spelprevention kommer Folkhälsomyndigheten inte att fördela utvecklingsmedel för 2016.

 • Organisationsbidrag för förebyggande verksamhet mot överdrivet spelande 2016

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har under flera år fördelat statsbidrag till föreningar som arbetar med förebygga problem med spel om pengar. Från och med 2016 styrs organisationsbidraget genom förordningen SFS 2015:456. För detta år fördelar Folkhälsomyndighet...