Uppdaterad 21 augusti 2018

Folkhälsomyndigheten återrapporterar om regeringsuppdraget Insatser för att förebygga spelberoende 2015

Under 2015 har Folkhälsomyndigheten haft regeringens uppdrag att genomföra insatser mot spelberoende och den 31 mars 2016 återrapporterades verksamheten i en rapport till regeringen. Genom 2015 års arbete bedömer myndigheten att vi har en bra grund för att kunna ta fram kunskapsstöd och bedriva uppföljning kring spelproblem i Sverige.

Myndigheten har arbetat med regeringsuppdraget sedan 1999. År 2015 var första året som en verksamhetsrapport ingått i uppdraget.

Folkhälsomyndigheten arbetade under 2015 huvudsakligen med att:

1. genomföra åtgärder som syftar till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande, arbeta med webbplatsen spelprevention.se, finansiera Stödlinjen för spelare och anhöriga samt genom att fördela medel till organisationsstöd.

2. stimulera utveckling och utvärdering av förebyggande metoder genom att ta fram en systematisk litteraturöversikt kring förebyggande metoder, fördela statsbidrag och forskningsuppdrag och ta fram en kartläggning av kommuners och landstings/regioners förebyggande arbete.

3. ta fram och rapportera ny kunskap om risk och skyddsfaktorer för, samt omfattningen av, problemspelande i Sverige genom arbetet med befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs).

Tidigare års arbete ger bra grund för att följa upp spelproblem och utveckla kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten menar att 2015 års verksamhet tillsammans med vårt fleråriga arbete på området spel om pengar ger en bra grund för att under kommande år ta fram kunskapsbaserat stöd till våra lokala och regionala målgrupper. Vårt arbete ger även god grund för att följa upp utvecklingen av spelproblem och kan ge värdefull information till den pågående spellicensutredningen.