Uppdaterad 21 augusti 2018

Nytt uppdrag stärker Folkhälsomyndighetens roll inom området spel om pengar

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en rad insatser för att förebygga spelproblem. Uppdraget ger Folkhälsomyndigheten en tydligare roll både i att stödja det förebyggande arbetet mot spelproblem på lokal, regional och nationell nivå och i samordningen av arbetet på nationell nivå.

Syftet med uppdraget är att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete mot spelproblem. Enligt uppdraget ska Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma hur vi kan förebygga att barn och unga börjar spela om pengar och uppmärksamma skillnader mellan män och kvinnor.

Uppdraget består av tre delar:

  • ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen Swelogs samt överväga behov av uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

Bakgrunden till uppdraget är att flera instanser, däribland Riksrevisionen och riksdagens kulturutskott har lyft behovet av en mer samordnad strategi kring det förebyggande arbetet och behovet av att utveckla och sprida kunskap om spelproblem.

Under 2016 kommer Folkhälsomyndigheten arbeta fram det nationella kunskapsstödet i dialog med representanter från den lokala och regionala nivån. Under 2017 kommer arbetet att märkas genom olika aktiviteter för spridning av kunskapsstödet. På nationell nivå märks vår nya roll redan i år i samband med att vi tar fram strukturen för nationell samordning.

Uppdraget löper över två år. För 2016 tilldelas Folkhälsomyndigheten 13,7 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Senast den 31 december 2016 ska kunskapsstödet vara klart. Folkhälsomyndigheten genomför uppdraget i samråd med Socialstyrelsen och i dialog med Lotteriinspektionen och Utredningen om omreglering av spelmarknaden. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd vad gäller behandling av spelmissbruk.

Relaterad läsning

Regeringsuppdraget: Folkhälsomyndighetens uppdrag angående insatser för att förebygga spelproblem 2016

Socialdepartementets promemoria om förebyggande arbete mot spelproblem

Läs även: Förslag för ett stärkt förebyggande arbete mot spelproblem