Uppdaterad 5 juli 2018

Nytt faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

När flera riskfaktorer samspelar ökar risken att en person utvecklar spelproblem, till exempel att dricka alkohol och spela samtidigt. Det framgår av ett faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktiga för att kunna utforma effektiva förebyggande insatser.

Faktabladet Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Vissa grupper i befolkningen är mer sårbara att utveckla spelproblem

Bladet beskriver risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och hur de samspelar. Kunskapen behövs till exempel för att identifiera grupper i befolkningen som är särskilt sårbara för att utveckla spelproblem och för att stärka förmågan hos dessa grupper att hantera risker. I bladet beskrivs även vikten av att rikta förebyggande insatser mot både individ- och samhällsnivå eftersom det finns flera orsaker till att personer får spelproblem. Bladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag för och utveckla förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

När flera riskfaktorer samspelar ökar risken att en person utvecklar spelproblem, till exempel att dricka alkohol och spela samtidigt. Andra exempel på riskfaktorer för att utveckla spelproblem är:

  • tillgängligheten till spel
  • spelens utformning
  • otrygg uppväxt
  • psykisk ohälsa
  • närstående som spelar.

Faktorer som tycks skydda mot spelproblem är till exempel:

  • trygg uppväxt och bostadsområde
  • god allmän hälsa
  • gå ut skolan med fullständiga betyg
  • den sociala omgivningen tycker inte spel om pengar är viktigt
  • ekonomisk och social trygghet.

Under våren kommer även ett faktablad att publiceras om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem bland barn och unga.