Åtgärder för att motverka överskuldsättning välkomnas

Skuldregister och ett sänkt och breddat räntetak föreslås som åtgärder mot överskuldsättning och riskfylld kreditgivning i nytt betänkande. Ett förslag som rör spel om pengar är breddning av kreditförbudet i spellagen. Folkhälsomyndigheten ställer sig generellt positiv till förslagen, men har vissa synpunkter.

Överskuldsättningsutredningen Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38) lämnade i juli 2023 förslag på hur riskfylld kreditgivning och överskuldsättning kan motverkas. Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sitt yttrande, som tillstyrker de flesta av utredningens förslag. Det gäller särskilt förslagen om att införa begränsningar och ändrade villkor för prissättning av krediter, och ett system för ett skuld- och kreditregister (SKRI-register), samt att kreditförbudet i spellagen vidgas till att omfatta tredje part.

Folkhälsomyndigheten vill i vissa stycken gå ännu längre än utredningen. Till exempel anser myndigheten att särskild måttfullhet ska införas vid marknadsföring av krediter, och att telefonförsäljning av krediter ska var förbjudet.

Ekonomi är en folkhälsofråga

Ekonomi är en viktig bestämningsfaktor för en god och jämlik hälsa. Ekonomiska svårigheter, som stora skulder eller svårigheter att betala sina räkningar, leder ofta till känslor av stress och oro, både bland barn och vuxna. Det finns också starka kopplingar mellan spelproblem och ekonomiska problem, lån och skuldsättning.

Folkhälsomyndigheten anser att man inte bör använda en så kallad ”genomsnittskonsument” vid bedömning och reglering av marknadsföringen av krediter, utan att man ska se till sårbara konsumenter, som personer med ett spelberoende. Utöver människor med spelproblem kan det även handla om unga personer, äldre och människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Folkhälsomyndigheten önskar förbud mot telefonförsäljning av krediter
Folkhälsomyndigheten vill också se ett förbud mot telefonförsäljning av krediter. Detta för att skydda sårbara konsumenter och konsumenter som riskerar att hamna i en skuldsättningsproblematik. Utredningen har dock valt att inte föreslå ett sådant förbud, trots att man skriver att konsumenten kan ha svårt att värja sig, då det inte är konsumenten själv som inlett samtalet.

Läs mer