Ansökan om bidrag för spelförebyggande arbete nu öppen

Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2025. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2024.

Folkhälsomyndigheten fördelar två olika bidrag inom spel om pengar och förebyggande arbete mot spelproblem. Det ena är ett organisationsbidrag och det andra är ett verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag för förebyggande arbete

Organisationsbidrag fördelas på regeringens uppdrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Bidraget riktar sig till organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige. För att kunna få bidrag ska organisationen vara rikstäckande och ha en verksamhet som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå, alternativt vara en organisation som bedriver verksamhet av intresse för hela Sverige.

Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (riksdagen.se)

Syftet med organisationsbidraget är att stödja organisationerna och deras arbete med utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet samt att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Verksamhetsbidrag till stödinsatser

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811).

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar (riksdagen.se)

Syftet med detta statsbidrag är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon- och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik.

Här hittar du information om ansökan

Ansökan för organisationsbidrag ska göras digitalt och ansökan för verksamhetsstödet görs genom pappersansökan. Sista dag för ansökan är den 30 september 2024.

Ansökningshandlingar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Beslut om fördelning av bidrag meddelas i januari 2025.

Statsbidrag till spelförebyggande verksamhet 2025 (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer