Om våra kriterier

För att nå visionen om ett antibiotikasmart Sverige har kriterierna en central roll. Verksamheter som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

Kriterier har tagits fram för kommunledning, äldre- och funktionshinderomsorg, vatten och avlopp, skola, förskola, regionledning, vårdcentraler och sjukhus i samverkan med representanter från de olika områdena.

Syftet med kriterierna är att skapa engagemang, ge inspiration och stödja ett systematiskt förbättringsarbete inom antibiotika- och vårdhygienområdet för att skapa en hållbar utveckling där antibiotika fortsätter att fungera och rädda liv.

Kriterierna är formulerade för att vara realistiska och genomförbara, framåtsyftande och utmanande, utvärderingsbara och angelägna för de olika kriterieområdena.

Så har vi tagit fram kriterierna

Grafik som visar de olika stegen i kriterieprocessen, beskrivs i mer detalj i omgivande text

Bilden visar hur processen med att ta fram kriterierna sett ut från första formulering till hur de ser ut idag. Upplägget har tagit stöd av implementerings- och beteendekunskap. Arbetet under processen leddes av kriterieledare utsedda för varje område.

I den första fasen (kriterieframtagning) genomfördes minst två större dialogmöten inom varje kriterieområde där representanter från berörda verksamheter, myndigheter och experter deltog. Tillsammans formulerade gruppen relevanta och angelägna kriterier.

I fas 2 (pilot) testades kriterierna inom de verksamheter där de ska användas. Under pilotarbetet fick deltagande verksamheter stöd av respektive kriterieledare.

Efter pilotfasen genomfördes utvärdering (fas 3), både av de enskilda kriterierna och arbetssättet. Därefter reviderades kriterierna utifrån inkomna synpunkter i dialog med deltagande pilotverksamheter (fas 4).