Bli en antibiotikasmart kommunledning

Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Flera av de globala målen har en koppling till antibiotikaresistens.

Kriterierna för kommunledningar handlar om att skapa förutsättningar för dess verksamheter att bidra till ett hållbart samhälle genom att förebygga infektioner och smittspridning. Det kan man göra genom att sprida kunskap till invånarna om antibiotikaresistens och klok antibiotikaanvändning. Kommunledningar kan också exempelvis arbeta för att minska utsläppen av antibiotika till miljön.

Genom att underlätta för sina verksamheter och stödja samverkan mellan aktörer inom och utanför kommunen, kan kommunledningar bidra till en klok antibiotikaanvändning, friskare invånare, minskad smittspridning, färre infektioner och minskat behov av antibiotika.

Exempel: Kommunen tar beslut om och beskriver i sina övergripande styrdokument att de arbetar för att bli en antibiotikasmart kommun.

Kommunledningar testar kriterier

Under våren 2023 testar några kommunledningar kriterierna, för att därefter, under hösten, utvärdera dem.

Annat material

Hälsa och antibiotika för SO-kommunikatörer (vamed.se)
Inloggning: antibiotikasmartsverige
Lösen: Antibiotika

Kvinna som leker med en hund.