Bli en Friskare förskola

Infektioner är vanligt bland barn i förskoleåldern och sprids lätt i förskolan eftersom många vistas tillsammans på en begränsad yta.

Under 2024 sker en breddad pilot av kriterierna vilket gör att det först under hösten 2024 går att anmäla sig för att bli diplomerad förskola.

Genom att arbeta systematiskt med hygien, smitta och infektioner på förskolan är det möjligt att minska risken för smittspridning. Det i sin tur främjar såväl barnens som personalens hälsa, och kan bidra till att barn i högre grad kan delta i den pedagogiska verksamheten. Dessutom bidrar en minskad smittspridning till att barn, personal och närstående kan slippa infektioner och onödiga antibiotikabehandlingar.

Fyra cirklar med texten kartlägga, Planera för åtgärder, Genomföra åtgärder, Följa upp och pilar mellan cirklarna

Kriterierna har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer och kriterier riktar sig till dig som arbetar som rektor för en förskola, som hygienansvarig pedagog eller som medarbetare på förskolan.

Det finns regelverk och rekommendationer som rör det smittförebyggande arbetet i förskolan. Mer att läsa om detta finns i den uppdaterade vägledningen ”Smitta i förskolan” från Folkhälsomyndigheten som publiceras under våren 2024. Arbetet med kriterierna kan knyta an till delar av det som bör göras enligt dessa regelverk och rekommendationer.

Syftet med kriterierna är att ge stöd till verksamheten att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom det smittförebyggande arbetet. Syftet är även att ge förslag på material och aktiviteter som kan underlätta i arbetet. Förskolor som uppfyller kriterierna för en friskare förskola kan bli diplomerade. Genom ett diplom kan ni på förskolan lyfta fram att ni arbetat för en friskare förskola och ett antibiotikasmart Sverige.

Läs mer

Barn och vuxna i reflexvästar har samlats runt en surfplatta.