Bli ett antibiotikasmart sjukhus

På sjukhusen vårdas patienter i en miljö där risken för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är hög. Det innebär en stor patientsäkerhetsrisk.

Många sjukhus är sedan tidigare djupt engagerade i frågan, och mycket bra arbete genomförs redan. Antibiotikasmart Sverige vill engagera till ett fortsatt arbete med ett strukturerat och bredare angreppssätt.

Kriterierna är tänkta att komplettera det arbete som redan pågår mot antibiotikaresistens och förebyggande av infektioner. Kriterierna ska inspirera och stimulera arbetet med att minska uppkomsten av infektioner och motverka smittspridning i samhället och inom vården. Kriterierna ska också bidra till en ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Exempel: Sjukhuset har en dokumenterad struktur för mätning, uppföljning och återkoppling av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och resistensläget.

Pilotsjukhus

Nedanstående sjukhus har pilottestat kriterierna. Utvärdering och revision av kriterierna pågår. Lansering planeras våren 2024.

Annat material

Nyheter inom antibiotikasmarta sjukhus

Läkare som pratar med patient.