Bli ett antibiotikasmart sjukhus

Genom att arbeta med Antibiotikasmart Sveriges kriterier för antibiotikasmarta sjukhus kan ni bidra till ansvarsfull antibiotikaanvändning, färre infektioner, minskad smittspridning och därmed minskat behov av antibiotika.

I arbetet med att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige har sjukhusen en nyckelroll. Det finns ett stort engagemang i frågan på många sjukhus och mycket bra arbete genomförs redan. Vi vill med Antibiotikasmart Sverige stimulera till ett fortsatt arbetet med ett strukturerat och bredare angreppssätt. Kriterierna ska komplettera det befintliga arbete mot antibiotikaresistens och förebyggande av infektioner som redan pågår via Strama och Vårdhygien. Arbetet med antibiotikasmarta sjukhus har synkroniserats med Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg, Nationella slutenvårdsindikatorerna för antibiotika samt Vägledning för vårdhygieniskt arbete.

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner medför både kostnader och lidande. Varje enskild person på ett sjukhus kan bidra och göra skillnad för att bromsa utvecklingen – vårdgivare, patienter och anhöriga.

Kriterier har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för ett antibiotikasmart sjukhus har tagits fram i samverkan och dialog med berörda aktörer. Syftet med kriterierna är att ge stöd till verksamheten att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom vårdhygien- och antibiotikaområdet. Syftet är även att ge förslag på material och aktiviteter som kan underlätta i arbetet. Sjukhus som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

På ett antibiotikasmart sjukhus

  • Tar vi alla ansvar för att använda antibiotika ansvarsfullt och minska vårdrelaterade infektioner
  • Utgår vi från ett patientcentrerat arbetssätt
  • Skapar vi förutsättningar för arbetet genom att se till att det finns ledningsbeslut, resurser och utbildning
  • Utgår vi från välfungerande befintliga arbetssätt och implementerar dem brett i verksamheten
  • Minskar vi onödig antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner genom att mäta, följa upp och återkoppla resultat

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Läkare som pratar med patient.