Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

Generellt medfinansierar EU 60 % av kostnaden, 40 % är egen finansiering från de deltagande myndigheterna och/eller organisationerna.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Arbetsplanen för 2020

Arbetsplanen för 2020 beslutades den 28 januari 2020. Planens budget är ca 65,3 miljoner Euro.

Arbetsplan för 2020

Prioriterade projekt är:

 • Support for health workforce reforms;
 • Healthcare procurement in the EU;
 • Support for health investment;
 • Support for the implementation of best practices in the area of mental health;
 • Increased access to vaccination for disadvantaged groups, difficult-to-reach groups and migrants;
 • Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine-preventable diseases.

Fyra nya Joint Action finns i planen för 2020:

 • Joint Action on strengthening cooperation on tobacco control between interested Member States and the Commission;
 • Joint Action on support for Member States' implementation of best practices in the area of mental health;
 • Joint Action on ironing out differences in national GDPR implementation in the health sector – development of a code of conduct for data processing.

EU-kommissionen genom Chafea lägger löpande ut olika typer av intresseanmälningar (tenders, projects, Joint Actions, operating grants). Där finns mer information om hur ansökningar genomförs.

Joint Action Health Equity Europe (JAHEE).

Joint Action Health Equity Europe (JAHEE) är ett 3-årigt projekt som startade 1 juni 2018, med 25 länder som deltar. Syftet är att alla länder som medverkar ska bli bättre på att hantera, bemöta och motverka ojämlik hälsa. Dels ser utmaningarna olika ut i olika länder och dels har man kommit olika långt i att tackla den ojämlika hälsan, och det finns mycket att lära av varandra och mycket man kan göra för att det ska bli lättare att mäta ojämlikhet i hälsa, så att man kan följa upp resultaten av olika åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Projektet består av olika delar, så kallade "work packages". Folkhälsomyndigheten leder det work package som heter "Monitoring" som handlar om hur man kan mäta ojämlikhet i hälsa mellan grupper i befolkningen. Det gör man till exempel genom att sammanställa information som samlas in i olika register, genom enkäter eller genom forskning. Andra delar i projektet, där Sverige också deltar, handlar t.ex. om grupper som kan vara extra sårbara för ohälsa som papperslösa migranter eller etniska minoriteter. Här kan du läsa mer om JAHEE.

Informationsmöte 26 juni 2020

Fredag 26 juni 2020 arrangerade Folkhälsomyndigheten ett virtuellt informationsmöte om EU:s hälsoprogram, nuvarande och kommande EU4Health, och om arbetsplanen för 2020.

Tack till er alla som deltog och ställde frågor. Vi hade förmånen att DG Sante – EU Kommissionens hälsodirektorat - kunde vara med och presentera både det pågående och det kommande hälsoprogrammet, EU4HEALTH. Inför de kommande programmet, observera att slutförhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021–2027 inte är klara ännu, så kommer hälsoprogrammet att få en betydande resursförstärkning, från ca 430 miljoner euro för det pågående programmet till 9,4 miljarder EU i EU4HEALTH.

Inspelning från informationsmötet

Allmänt om hälsoprogrammet

Allmänna mål

Komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot (artikel 2 i det tredje hälsoprogrammet).

För att uppnå dessa övergripande mål läggs följande särskilda mål (objectives) fast:

 1. Främja hälsa och förebygga sjukdomar
 2. Skydda unionsmedborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
 3. Innovativa, effektiva och hållbara vårdsystem
 4. Tillgång till vård

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen Joint Actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.