Om Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Alla har rätt att må bra

God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt. Medellivslängden ökar och även andra mått på hälsan går i positiv riktning. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och de som har den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.

En uppgift för oss på Folkhälsomyndigheten är att prioritera de viktigaste folkhälsofrågorna och, inte minst, att bidra till att undanröja de hinder som finns för att hela befolkningen ska ha en god hälsa. Ett effektivt folkhälsoarbete kräver också satsningar på kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar hälsan. En av våra största utmaningar är att ta fram och sprida kunskap som bidrar till att uppnå en god och jämlik hälsa.

Vårt uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Karin Tegmark Wisell
Generaldirektör

Olika människor

Läs mer

 • Folkhälsomyndighetens uppdrag

  Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

 • Folkhälsomyndighetens organisation

  Folkhälsomyndighetens organisation och insynsråd.

 • Folkhälsomyndighetens styrdokument

  Vår verksamhet styrs, vad gäller uppdrag, inriktning, mål och ekonomiska ramar, av vår instruktion och det årliga regleringsbrevet. Under året får vi också särskilda uppdrag från regeringen, med eller utan särskild finansiering. Återrapportering till regeringen sker i årsredovisningen och i särskilda redovisningar.

 • Korta fakta om oss

  Vi är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

 • Kontakta Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax i regel blir en allmän handling och kan begäras ut av vem som helst. Vid en begäran om allmän handling görs alltid en sekretessprövning.

 • Jobba med oss

  På Folkhälsomyndigheten arbetar vi för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi arbetar med att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

 • Statsbidrag

  Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning. Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål.

 • Upphandling

  Information om upphandlingar på Folkhälsomyndigheten.

 • Internationellt samarbete

  Folkhälsomyndigheten har till uppgift att följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom EU och internationellt. Samarbetet sker främst genom EU:s olika institutioner, Världshälsoorganisationen, WHO, och andra FN-organ.

 • Om webbplatsen

  Folkhälsomyndighetens webbplats innehåller information om vår verksamhet och är vår viktigaste kommunikationskanal. Webbplatsen och dess innehåll utvecklas och uppdateras fortlöpande.