Strategi för Sveriges samarbete med WHO

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2016–2019. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tre tvärgående perspektiv ska genomsyra Sveriges samarbete med WHO: rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet.

WHO:s ledning och styrning

WHO leds av en generaldirektör och har sitt huvudkontor i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Världshälsodagen

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948.

Temat för Världshälsodagen 2019 är Universal Health Coverage, UHC.

WHO uppmärksammar även andra folkhälsofrågor under året. På sin webbplats har de en lista på WHO:s samtliga officiella hälsodagar som även Folkhälsomyndigheten uppmärksammar på olika sätt.

Policydokument för hälsa och välbefinnande

Hälsa 2020 – WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande

Samtliga medlemsländer inom WHO Europaregionen antog vid regionalkommittémötet 2012 ett policyramverk för hälsa och välbefinnande, Health 2020 – A European Policy framework for health and wellbeing, Hälsa 2020. Det övergripande syftet med Hälsa 2020 är att förbättra hälsan och välbefinnandet och minska ojämlikhet i hälsa inom och mellan länder.

Folkhälsomyndigheten har översatt kortversionen av Hälsa 2020 till svenska.

Den 26–27 oktober 2016 arrangerade Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Socialdepartementet och WHO:s Europakontor, ett nordiskt-baltiskt högnivåmöte om genomförandet av Hälsa 2020:s vision för jämlik hälsa och välbefinnande.

Läs mer om mötet: Nordic Baltic high level meeting on the Health 2020 vision.

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation

År 2008 avslutade WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa sitt arbete med att publicera rapporten Closing the Gap in a Generation.

Kommissionen tillsattes av WHO:s dåvarande generaldirektör Lee Jong-wook som upplevde de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla och ville ha en bred ansats för att komma tillrätta med dem. Arbetet har sedan följts upp och inspirerat till en rad initiativ över hela världen.

Statens folkhälsoinstitut översatte sammanfattningen av rapporten till svenska: Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation.