Sammanfattning

Antalet spädbarn som dog innan de fyllt ett år i Sverige var 2,5 per 1 000 levande födda 2016. Spädbarnsdödligheten var stabil under perioden 2006–2016. Spädbarnsdödligheten var 2016 större bland pojkar än bland flickor. Det förekom skillnader mellan länen, där antalet döda varierade mellan 1,2 och 4,5 dödsfall per 1 000 levande födda.

Introduktion

Spädbarnsdödligheten minskar med förbättrade socioekonomiska och sanitära förhållanden samt med medicinska framsteg och mer utvecklad hälso- och sjukvård. Globalt har den minskat från 63 till 32 per 1 000 levande födda under 1990–2015, vilket motsvarar en minskning från 8,9 miljoner till 4,5 miljoner spädbarnsdödsfall per år (1). Den varierade från 1,5 till 96 per 1 000 levande födda i världens länder år 2015 (1, 2). Ett delmål i FN:s globala mål för hållbar utveckling är att fram till år 2030 reducera dödligheten bland nyfödda till högst 12 per 1 000 levande födda (3). I Sverige har spädbarnsdödligheten minskat successivt från 22 dödsfall per 1 000 levande födda år 1950 till 2,4 dödsfall per 1 000 levande födda år 2016 (4). Sverige var därmed bland de tio länder som hade lägst spädbarnsdödlighet i världen år 2016.

Orsaker till dödsfall under neonatalperioden är främst förlossningskomplikationer, andningsstörningar och infektioner, ofta i kombination med för tidig födsel, samt medfödda missbildningar. De vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet under resten av spädbarnsåret är plötslig spädbarnsdöd, infektioner, tumörer och olycksfall.

Kön

År 2016 föddes 57 226 flickor och 60 199 pojkar i Sverige, och 135 flickor och 157 pojkar dog under sitt första levnadsår, vilket motsvarar en total spädbarnsdödlighet på 2,5 per 1 000 levande födda (5).

Spädbarnsdödligheten under det första levnadsåret var 2016 större bland pojkar, 2,6 dödsfall per 1 000 levande födda, än bland flickor, 2,4 dödsfall per 1 000 levande födda (figur 1). Spädbarnsdödligheten var totalt sett något högre bland pojkar än bland flickor under hela perioden 2006–2016. Detsamma gäller för större delen av övriga världens länder (3). En liten ökad skillnad mellan könen noteras sedan 2011.

Figur 1. Spädbarnsdödlighet. Antal dödsfall per 1 000 levande födda, fördelat på kön, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja ålder.

Källa: medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Ålder

Spädbarnsdödligheten under första levnadsveckan var 1,1 dödsfall per 1 000 levande födda, under första levnadsmånaden 1,5 dödsfall per 1 000 levande födda och under första levnadsåret 2,5 dödsfall per 1 000 levande födda (figur 2). Detta innebär att 44 procent av alla spädbarnsdödsfall 2016 skedde under den första levnadsveckan.

Figur 2. Spädbarnsdödlighet. Antal dödsfall per 1 000 levande födda, fördelat på ålder, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja kön.

Källa: medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Län

Spädbarnsdödligheten fördelat på län varierade 2016 mellan 1,2 dödsfall per 1 000 levande födde i Uppsala län och 4,5 dödsfall per 1 000 levande födda i G��vleborgs län (figur 4).

Figur 3. Spädbarnsdödlighet. Antal dödsfall per 1 000 levande födda, fördelat på län, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja kön.

Källa: medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Metod

Uppgifterna om spädbarnsdödlighet kommer från Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen. Indikatorn "Spädbarnsdödlighet" visar antalet spädbarn som dör per 1 000 levande födda per år. Med levande födda avses barn som andas eller visar andra livstecken vid födseln.

Ett barn räknas som spädbarn till och med dagen innan det fyller ett år. Dödsfall inom de första 28 dygnen efter födseln definieras som neonatal dödlighet. Neonatalperioden delas ofta upp i tidig och sen neonatalperiod där den tidiga perioden motsvarar första levnadsveckan och den sena resten av första levnadsmånaden. Neonatal dödlighet redovisas här som dödsfall inom första levnadsveckan (de första 7 dygnen) och som första levnadsmånaden (de första 28 dygnen).

Referenser

  1. Gapminder. Data in Gapminder World. [citerad 29 mars 2017]. Hämtad från: www.gapminder.org/data/
  2. GBD 2015 SDG Collaborators. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1813-50. DOI:10.1016/s0140-6736(16)31467-2.
  3. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, You D, Lee AC, Waiswa P, et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet. 2014;384(9938):189-205. DOI:10.1016/s0140-6736(14)60496-7.
  4. UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. CME Info. Child Mortality Estimates. [uppdaterad 19 oktober 2017; citerad 6 mars 2018]. Hämtad från: www.childmortality.org/
  5. Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen. Levande födda, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter kön. År 1749 - 2016. [uppdaterad 21 mars 2017; citerad 21 februari 2018]. Hämtad från: www.statistikdatabasen.scb.se/