Introduktion

Spädbarnsdödligheten minskar med förbättrade socioekonomiska och sanitära förhållanden samt med medicinska framsteg och mer utvecklad hälso- och sjukvård. Globalt har den minskat från 63 till 32 per 1 000 levande födda från år 1990 till år 2015, vilket motsvarar en minskning från 8,9 miljoner till 4,5 miljoner spädbarnsdödsfall per år (1). Den varierade från 1,5 till 96 per 1 000 levande födda i världens länder år 2015 (1, 2). Ett delmål i FN:s globala mål för hållbar utveckling är att fram till år 2030 reducera dödligheten bland nyfödda till högst 12 per 1 000 levande födda (3). I Sverige har spädbarnsdödligheten minskat successivt från 16,3 på 1960-talet till 2,5 per 1 000 levande födda år 2015 (4). Sverige var därmed bland de tio länder som hade lägst spädbarnsdödlighet i världen år 2015.

Indikatorn "Spädbarnsdödlighet" visar antalet spädbarn som dör per 1000 levande födda per år. Med levande födda avses barn som andas eller visar andra livstecken vid födseln. Uppgifterna om spädbarnsdödlighet kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) (5). Till och med dagen innan ett barn fyller ett år räknas det som spädbarn. Dödsfall inom de första 28 dagarna efter födseln definieras som neonatal dödlighet. Neonatal dödlighet delas upp i den tidiga neonatalperioden, från födseln till och med dag sex, och den sena neonatalperioden, från dag sju till och med dag 28.

Orsaker till dödsfall under neonatalperioden är främst förlossningskomplikationer, andningsstörningar och infektioner, ofta i kombination med för tidig födsel, samt medfödda missbildningar. De vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet under resten av spädbarnsåret är plötslig spädbarnsdöd, infektioner, tumörer och olycksfall.

Kön

År 2015 föddes 55 368 flickor och 59 502 pojkar i Sverige, och 116 flickor och 166 pojkar dog under sitt första levnadsår, vilket motsvarar en total spädbarnsdödlighet på 2,5 per 1 000 levande födda (5).

Spädbarnsdödligheten var större bland pojkar, 2,8 per 1 000 levande födda, än bland flickor, 2,1 per 1 000 levande födda i Sverige 2015 (figur 1). Spädbarnsdödligheten var totalt sett något högre bland pojkar än bland flickor under perioden 2006–2015. Detsamma gäller för större delen av övriga världens länder (3). En liten ökad skillnad mellan könen noteras sedan 2011.

Figur 1. Spädbarnsdödlighet, totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2015.

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån (SCB)

Ålder

Drygt hälften av alla spädbarnsdödsfall 2015 skedde under den första levnadsveckan (52 procent). Andelen som avled under den första levnadsmånaden var 68 procent. De senaste åren har denna andel legat stabilt. I medeltal har det varit 49 procent av spädbarnen som avlider inom de första sju dagarna och 65 procent avlider inom 28 dagar. Således är det en tredjedel av dödsfallen under första levnadsåret som sker efter neonatalperioden.

Figur 2. Spädbarnsdödlighet uppdelat på första levnadsveckan, första levnadsmånaden och totalt under spädbarnsåret, under perioden 2006–2015.

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån (SCB)

Region (län)

Spädbarnsdödligheten varierar från år till år mellan olika län eftersom det är få barn som dör per år. Variationen är särskilt stor i de kommuner där befolkningsunderlaget litet. I figur 3 visas spädbarnsdödlighet uppdelat på län, år 2015.

Figur 3. spädbarnsdödlighet uppdelat på län, år 2015

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån (SCB)

Referenser

1. Gapminder. Data in Gapminder World. [citerad 29 mars 2017].

2. GBD 2015 SDG Collaborators. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1813-50. DOI:10.1016/s0140-6736(16)31467-2.

3. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, You D, Lee AC, Waiswa P, et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet. 2014;384(9938):189-205. DOI:10.1016/s0140-6736(14)60496-7.

4. UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. CME Info. Child Mortality Estimates. [uppdaterad 9 september 2015; citerad 29 mars 2017].

5. Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen. Spädbarnsdödlighet efter kön. År 1946-2016. [uppdaterad 18 mars 2016; citerad 29 mars 2017].