Introduktion

Alkohol ligger på nionde plats på den lista som det internationella projektet "Global Burden of Disease" tagit fram över de riskfaktorer som bidrog mest till sjukdomsbördan i Sverige 2015 (1). Indikatorn "Riskkonsumtion av alkohol" visar andelen invånare i åldern 16–84 år, vilkas konsumtion av alkohol medför en ökad risk för olika fysiska, psykiska och sociala skador. Uppgifterna om riskkonsumtion av alkohol kommer från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor?" i vilken screeningtestet "AUDIT-C" används. Testet är en kortvariant av förlagan "AUDIT" (2). "AUDIT" utvecklades av Världshälsoorganisationen (WHO) för att tidigt kunna upptäcka personer med en skadlig konsumtion av alkohol (3).

Kön

Andelen män i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol var större, 20 procent, än andelen kvinnor, 13 procent, vid mätningen 2016 (figur 1)a. Den statistiska analysen visar att andelen minskade bland män under perioden 2006–2016b.

Figur 1. Andel invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol (procent), totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Ålder

Andelen med riskkonsumtion av alkohol var störst bland unga, 25 procent, och minst bland äldre, 11 procent, vid mätningen 2016 (figur 2). Den statistiska analysen visar att andelen minskade i åldersgrupperna 16–29 år och 30–44 år under perioden 2006–2016, medan den ökade i åldersgruppen 65–84 årc. I de två yngsta åldersgrupperna var minskningen större än i hela befolkningen 16–84 år.

Figur 2. Andel invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol (procent), totalt och fördelat på ålder, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Utbildningsnivå

Andelen invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol var störst i gruppen med gymnasial utbildning, 20 procent, och minst i gruppen med förgymnasial utbildning, 13 procent, vid mätningen 2016 (figur 3). Den statistiska analysen visar att andelen minskade i gruppen med förgymnasial utbildning under perioden 2006–2016d.

Figur 3. Andel invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol (procent), totalt och fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Region (län)

I länen var andelen invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol i genomsnitt mellan 12 och 19 procent åren 2013–2016 (figur 4). Den statistiska analysen visar att andelen minskade bland invånare i Hallands län under perioden 2006–2016e.

Figur 4. Andel invånare i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol (procent), totalt och fördelat på län, under perioden 2004/07 till 2013/16.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

aFrågorna i AUDIT-C ändrades 2016, vilket kan ha påverkat svarsfördelningen. Nytt för 2016 var att det i varje fråga specificerades "de senaste 12 månaderna" och hänvisades till illustrationerna av "glas".

bI den statistiska analysen kontrollerades för ålder, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

cI den statistiska analysen kontrollerades för kön, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

dI den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

eI den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

Referenser

1. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1659-724. DOI:10.1016/s0140-6736(16)31679-8.

2. Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB, Fihn SD, Bradley KA. The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. Arch Intern Med. 1998;158(16):1789-95.

3. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction. 1993;88(6):791-804.