Introduktion

Rökning och passiv rökning ligger på andra plats på den lista som det internationella projektet "Global Burden of Disease" tagit fram över de riskfaktorer som bidrog mest till sjukdomsbördan i Sverige 2015 (1). Indikatorn "Daglig tobaksrökning" visar andelen invånare i åldern 16–84 år som röker tobak dagligen. Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor?".

Kön

Andelen kvinnor och män i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen var 10 respektive 8 procent vid mätningen 2016 (figur 1). Den statistiska analysen visar att andelen minskade bland båda könen under perioden 2006–2016a.

Figur 1. Andel invånare i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen (procent), totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Ålder

I åldersgrupperna 16–29 år, 30–44 år, 45–64 år och 65–84 år var det mellan 7 och 11 procent av invånarna som rökte tobak dagligen vid mätningen 2016 (figur 2). Den statistiska analysen visar att andelen minskade i samtliga åldersgrupper under perioden 2006–2016b.

Figur 2. Andel invånare i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen (procent), totalt och fördelat på ålder, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Utbildningsnivå

Andelen invånare i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen var större i grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning, 12 respektive 11 procent, än i gruppen med eftergymnasial utbildning, 5 procent, vid mätningen 2016 (figur 3). Den statistiska analysen visar att andelen minskade i samtliga utbildningsgrupper under perioden 2006–2016c.

Figur 3. Andel invånare i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen (procent), totalt och fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Region (län)

I länen var det i genomsnitt mellan 7 och 12 procent av invånarna i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen åren 2013–2016 (karta). Den statistiska analysen visar att andelen minskade i cirka hälften av landets län under perioden 2006–2016d.

Figur 4. Andel invånare i åldern 16–84 år som rökte tobak dagligen, totalt och fördelat på län, under perioden 2004/07 till 2013/16.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

aI den statistiska analysen kontrollerades för ålder, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

bI den statistiska analysen kontrollerades för kön, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

c I den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

d I den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

Referenser

1. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1659-724. DOI:10.1016/s0140-6736(16)31679-8.