Introduktion

De här indikatorerna visar hur stor andel av befolkningen i åldersgruppen 16–84 år som har övervikt respektive fetma. Som övervikt räknas BMI (Body Mass Index) över 25 och BMI på 30 eller högre klassas som fetma. Självrapporterad längd och vikt ligger till grund för beräkningar av BMI som anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Uppgifterna kommer från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, där omkring 20 000 personer i åldrarna 16–84 år årligen svarat på ett antal frågor som handlar om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Den senaste enkäten sammanställdes och publicerades 2015 och det är därifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Indikatorerna övervikt och fetma ingår i ett mindre antal indikatorsområden som Folkhälsomyndigheten presenterar med texter och figurer här på webbplatsen. Syftet är att på detta sätt spegla folkhälsans utveckling i Sverige. Projektet inleddes våren 2016 och myndighetens ambition är att fylla på med fler indikatorer och indikatorsområden efter hand.

Se ingångssidan för Folkhälsans utveckling för fler indikatorer

I rapporten Folkhälsan i Sverige 2016 finns ytterligare indikatorer redovisade

Övervikt och fetma fördelat på kön och ålder

I dag har nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor övervikt eller fetma – män i större andel än kvinnor, vilket framgår i figuren nedan som visar andel kvinnor, män och båda könen som har övervikt eller fetma i åldersgruppen 16 till 84 år. Högt BMI (BMI>25) utgör en riskfaktor för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar. Högt BMI är globalt sett en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår, enligt WHO.1,2 Vid den senaste mätningen (Folkhälsoenkäten 2015) var andelen med övervikt 29 procent bland kvinnor och 42 procent bland män, medan andelen med fetma var 14 procent hos såväl kvinnor som män.

Vad gäller övervikt har det inte skett någon större förändring av andelen personer med övervikt under 2004–2015. Däremot har andelen med fetma ökat signifikant för både män och kvinnor under samma tidsperiod. Figuren nedan visar utvecklingen av fetma totalt och utifrån ålder, 16–84 år, åren 2004–2015. Fetma är vanligare bland äldre än bland yngre och har ökat i alla åldersgrupper, förutom i åldersgruppen 30–44 år där en minskning syns. Utvecklingen ligger i linje med vad data från SCB:s ULF-undersökningar visar.

Figuren visar andel (procent) kvinnor, män och båda könen som har övervikt eller fetma, 16-84 år

Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.

Instruktioner till figuren

Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Figuren visar utvecklingen av fetma totalt och utifrån åldersgrupper, 16–84 år, åren 2004–2015

Andel (procent) med fetma (BMI≥30). Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.

Instruktioner till figuren

Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten HLV, Folkhälsomyndigheten.

Fetma efter utbildningsnivå

Fetma är vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå, vilket visas i figuren nedan som beskriver andel (procent) för båda könen i åldrarna 30–74 år med fetma (BMI≥30) efter utbildningsnivå (åren 2004–2015). Bland både kvinnor och män är fetma nästan dubbelt så vanligt bland dem med förgymnasial utbildning jämfört med bland dem med eftergymnasial utbildning. Inte heller här finns några större skillnader mellan könen.

Figuren visar andel (procent), båda könen 30–74 år, med fetma (BMI≥30) efter utbildningsnivå, 2004–2015

Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.

Instruktioner till figuren

Tryck på play för att starta animeringen.

Kartan visar andel (procent) med fetma (BMI≥30) respektive övervikt (BMI 25-29,9) efter kön

Glidande 4-årsmedelvärden.

Instruktioner till kartan

Växla mellan kvinnor/män i kartan genom att klicka på den grå rubriken ovanför kartan.
Växla mellan kommun- och länskarta genom att klicka på den lilla jordgloben bredvid rubriken.
Tryck på play för att starta animeringen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten HLV, Folkhälsomyndigheten

Referenser

1. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Sweden. Global Burden of Disease [Internet]. [uppdaterad 2013; citerad 18 februari 2016].
Hämtad från: http://www.healthdata.org/sweden

2. World Health Organization (WHO). Health topics Obesity [Internet]. [uppdaterad 2016; citerad 18 februari 2016].
Hämtad från: http://www.who.int/topics/obesity/en/