Syftet med studien Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children) är att se hur barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ser ut och utvecklas över tid. Studien gör det möjligt att undersöka skillnader i hälsa mellan t.ex. flickor och pojkar, skolbarn i olika åldrar, från olika födelseländer samt med olika socioekonomiska förutsättningar.

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. Enkäten fylls i under en lektionstimme. Deltagandet är frivilligt och skolbarnen är anonyma. Urvalet är nationellt och redovisas därför enbart för riket. I den senaste datainsamlingen (2017/18) deltog 4 294 skolbarn från 213 skolor. Genom åren har drygt 41 000 skolbarn deltagit i studien.

De flesta frågor i enkäten är desamma varje datainsamling och handlar om hälsa, livsvillkor, skolan, sociala relationer och levnadsvanor. I enkäten 2021/22 ställs nya frågor om skolstress, elev- och lärarrelationer, skolprestationer och psykisk hälsa till barn i alla tre åldrar. Även frågor om hur covid-19-pandemin har påverkat deras liv ställs. Nya frågor om relationer och sexualitet ställs till 15-åringar.

Studien har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86. Den genomförs dessutom i närmare 50 länder i Europa, Nordamerika och Asien. Folkhälsomyndigheten ansvarar för genomförandet av studien i Sverige. Vidare finns ett nationellt team med forskare från universitet runt om i Sverige knutet till studien.

Resultat

Resultaten från Skolbarns hälsovanor presenteras i:

Vidare används resultaten av forskare, såväl i Sverige som internationellt.