Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004. Trots det så finns det fortfarande stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa än att kvinnor gör det. Andelen med god hälsa ökar med högre utbildning och är vanligast bland mellan- och högre tjänstemän.

Vissa levnadsvanor har förbättrats sedan år 2004, andra inte. Resultaten visar att andelen män med riskkonsumtion av alkohol har minskat och att det framför allt är unga män som har minskat sitt riskfyllda drickande. Därutöver är det färre som röker dagligen. Men resultaten visar också att antalet personer med fetma har ökat i Sverige och i dag har ungefär varannan svensk en övervikt eller fetma och var sjunde svensk har en fetma.

Resultatfiler för levnadsvanor, fysisk respektive psykisk hälsa, vårdkontakter, tandhälsa och sociala relationer redovisas i excelformat under respektive ämnesområde i navigeringen. Mer information och resultat går också att hitta i FolkhälsoStudio och Folkhälsodata.

photos.com

Snabbfakta om enkäten

  • För åren 2004-2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. För 2018 har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. Landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län eller region. För 2018 års undersökning består det totala urvalet av cirka 280 000 personer.
  • Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2018, 2020 osv.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det kan visas för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.

Vill du veta mer?

Fakta om nationella folkhälsoenkäten (PDF, 278 kB) beskriver kortfattat syfte, urval, formulär, frågor, svarsfrekvens, bortfall samt vilka landsting/regioner som deltagit och vid vilka år.

Statistiska centralbyråns tekniska rapporter innehåller beskrivningar av tillvägagångssätt, hur urvalet gjorts, uppgifter kring viktberäkning och vad man bör tänka på vid användandet av materialet med mera.

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (PDF, 1,2 MB) innehåller en kvalitetsgranskning av de frågor som används i enkäten samt förklarar indexeringar och beräkningar av resultaten.

Vad betyder bortfallet för resultaten? (PDF, 386 kB) beskriver och jämför svarsmönster för de som besvarat enkäten och de som inte besvarat enkäten. Bortfallsanalysen gjordes 2009 och visar att de som avstår från att besvara enkäten inte tycks ha ett avvikande svarsmönster i jämförelse med de som besvarat den.