Sedan år 2004 har frågor om cannabisanvändning ställts eftersom detta är det mest använda narkotikapreparatet i Sverige. Cirka 2 procent av kvinnorna och drygt 3 procent av männen har uppgivit att de använt cannabis under det senaste året. Det är främst de unga (16–29 år) som har använt cannabis.

För att få en bild av hur ofta andra typer av narkotiska preparat än cannabis används i befolkningen, utökades enkäten med nya frågor 2014 och 2015. Resultaten visar att ungefär 0,5 procent av kvinnorna och 1,5 procent av männen har använt annan narkotika än cannabis det senaste året (vilket skulle kunna vara amfetamin, kokain, heroin, ecstacy, LSD, eller annat). Vidare har drygt 2 procent svarat att de använt receptbelagda mediciner på ett icke ordinerat sätt under de senaste 12 månaderna.

Resultat

Narkotikavanor – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,5 MB)

Narkotikavanor – regionala resultat 2016 (Excel, 281 kB)