Andelen kvinnliga dagligrökare har minskat med 9 procentenheter mellan åren 2004 och 2016, bland män är minskningen 6 procentenheter. Det är något vanligare att röka dagligen bland kvinnor än bland män (10 respektive 8 procent). Både bland kvinnor och bland män är det vanligast att röka i åldersgruppen 45–64 år. Det är mindre vanligt att röka dagligen bland de med eftergymnasial utbildning än bland de med kortare utbildning.

Det är mer än 4 gånger vanligare att män snusar dagligen än att kvinnor gör det. Andelen män som uppgivit att de snusar dagligen har minskat från 22 procent år 2004 till 18 procent år 2016. Andelen kvinnor som snusar dagligen låg stabilt över tid på 3–4 procent.

Resultat

Tobaksvanor – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,4 MB)

Tobaksvanor – regionala resultat 2016 (Excel, 741 kB)