Psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierat och dess utbredning i befolkningen är svår att mäta. Här finns möjlighet att ta fram tabeller för huvudvärk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök. För att mäta psykiskt välbefinnande används olika instrument t.ex. GHQ (General Health Questionnaire)

Här finner du resultat för psykisk hälsa.