För att mäta psykiskt välbefinnande användes frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire) som beskriver psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. I 2016 års undersökning har antalet frågor i instrumentet minskats från 12 till 5, och kallas det därför GHQ5 fortsättningsvis.

Från och med 2016 års undersökning har också frågor från ett instrument som belyser den mer positiva sidan av psykisk hälsa (WHO-5) lagts in. Detta instrument har utvecklats av WHO med syfte att mäta psykiskt välbefinnande. Svaren från instrumentets fem frågor räknas samman, och 69 procent av kvinnorna och 77 procent av männen uppnår gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande.

Huvudvärk, nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, sömnbesvär, trötthet samt ångest är alla mått på psykisk ohälsa. Dessa mått visar att det är betydligt vanligare med besvär bland kvinnor än bland män.

Resultat

Psykisk hälsa – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 2,5 MB)

Psykisk hälsa – regionala resultat 2016 (Excel, 996 kB)