De vacciner mot covid-19 som används i Sverige ska ges i två doser för ett långvarigt skydd. Folkhälsomyndigheten analyserar regelbundet hur många personer som fått covid-19 efter att de har vaccinerats, det vill säga hur många som har testat positivt för det virus (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen. Om en person smittas mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. Läs mer om hur vi tagit fram statistiken nedan, under rubriken Om statistiken.

Få allvarliga fall bland fullvaccinerade

Den senaste analysen visade att 11 procent av fallen som har anmälts sedan halvårsskiftet var fullvaccinerade. Majoriteten, 63 procent, var däremot helt ovaccinerade (Tabell 1). Fullvaccinerade personer utgjorde därmed en större andel av de bekräftade fallen jämfört med under våren (Tabell 2), men detta är förväntat eftersom inget vaccin skyddar till hundra procent och vi nu har en mycket hög vaccinationstäckning i befolkningen. Ju fler personer som är vaccinerade, desto fler fall kommer nämligen också att vara vaccinerade. Ålders- och könsfördelningen bland de fullvaccinerade fallen av covid-19 speglar vaccinationstäckningen i landet, med fler äldre och kvinnor som är vaccinerade, än yngre och män.

Analysen visade också att endast ett fåtal fullvaccinerade personer hade fått intensivvård eller avlidit med covid-19 sedan halvårsskiftet. Andelen fullvaccinerade personer som fått intensivvård var lika stor som andelen ovaccinerade personer, men det beror sannolikt på att vaccinerade personer generellt är äldre än ovaccinerade. Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men äldre löper en större risk för både allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19. Detta förklarar också varför fler av de avlidna är fullvaccinerade. Det faktiska antalet allvarliga fall är dock mycket litet.

Statistik för vaccination mot covid-19

Aktuell statistik (1 juli-27 augusti)

Följande statistik publicerades 9 september 2021 och baseras på fall av covid-19 som anmälts till SmiNet 1 juli–27 augusti 2021, och vaccinationer inrapporterade till det nationella vaccinationsregistret (NVR) fram till och med 2 september 2021. Statistiken uppdateras varannan vecka.

Tabell 1a. Totalt antal anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av totalAndel över 70 årAndel mänMedianålder
Anmälda 33 696 100 % 3 % 50 % 28 år
Intensivvårdade 127 0,4 % 16 % 58 % 51 år
Avlidna 30 0,09 % 67 % 70 % 76,5 år
Tabell 1b. Antal ovaccinerade anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av ovaccineradeAndel mänMedianålder
Anmälda 21 247 100 % 52 % 24 år
Intensivvårdade 112 0,5 % 58 % 49,5 år
Avlidna 13 0,06 % 62 % 58 år
Tabell 1c. Antal genombrottsinfektioner bland anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av genombrotts-infektionernaAndel mänMedianålder
Anmälda 3 766 100 % 41 % 54 år
Intensivvårdade 9 0,2 % 44 % 73 år
Avlidna 15 0,4 % 73 % 84 år

Nedan följer en tabell med antalet fall och genombrottsinfektioner uppdelat per månad.

Tabell 2. Totalt antal anmälda fall av covid-19 och genombrottsinfektioner per månad, 1 jan–27 aug 2021.
StatistikmånadTotalt antal fallAntal genombrottsinfektionerAndel genombrottsinfektioner
Januari 120 198 1 <0,001 %
Februari 91 195 68 0,1 %
Mars 146 950 604 0,4 %
April 165 731 1 273 0,8 %
Maj 94 111 1 099 1,2 %
Juni 17 676 411 2,3 %
Juli 10 127 696 6,9 %
1-27 aug 23 569 3 070 13 %
Summa 669 557 7 222 1,1 %

Statistik för första halvåret 2021

  • Totalt anmäldes 635 861 fall av covid-19 under det första halvåret 2021.
  • Av dessa hade 32 239 personer, 5 procent, fått minst en vaccindos innan de insjuknade eller provtogs. De flesta insjuknade dock nära inpå den första vaccindosen, det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett skydd (Figur 1).
  • 3 456 personer diagnosticerades med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen och klassificeras därmed som genombrottsinfektioner. Detta motsvarar 0,5 procent av alla fall av covid-19 sedan årsskiftet.

Figur 1. Fall av covid-19 vaccinerade med en dos (blå staplar) respektive två doser (lila staplar) anmälda första halvåret 2021 fördelade efter antalet dagar mellan den första vaccinationen och dagen personen insjuknade eller provtogs.

Stapeldiagram över fall av covid-19 hos personer vaccinerade med en eller två doser

Ålders- och könsfördelning

Följande statistik avser personer med genombrottsinfektion första halvåret 2021.

  • Personerna med genombrottsinfektioner hade en medianålder på 58 år (spann: 18–105 år).
  • Flest genombrottsinfektioner (970, 28 procent) identifierades i åldersgruppen 80 år och äldre. Det beror troligtvis på att de som är äldre dels svarar sämre på vaccinationer, dels vaccinerades först.
  • De flesta genombrottsinfektionerna, 73 procent, skedde bland kvinnor.

Kvinnor var betydligt mer förekommande bland genombrottsinfektionerna bland personer under 60 år, även i relation till hur många som vaccinerat sig (se tabell A). Det kan bero på att de personer som var under 65 år när de vaccinerades under våren 2021 i stor utsträckning var hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal. Dessa yrkesgrupper har dels en övervikt av kvinnor, dels en större sannolikhet att provtas för covid-19 vid symtom och smittspårningar, vilket leder till att fler fall diagnosticeras och de därmed blir överrepresenterade bland vaccinationsgenombrotten.

Tabell A. Antal genombrottsinfektioner (fall av covid-19 som insjuknat mer än två veckor efter den andra vaccindosen) per ålder och kön, samt per 1 000 vaccinerade fram till och med 16 juni 2021.
ÅldersgruppKvinnorMänPer 1 000 vaccinerade kvinnorPer 1 000 vaccinerade män
Under 40 år 511 127 3,9 2,1
40–49 år 530 90 6,1 2,6
50–59 år 465 84 3,2 1,0
60–69 år 245 95 0,8 0,3
70–79 år 176 163 0,5 0,5
Över 80 år 603 367 2,2 1,9
Alla
(0–105 år)
2 530 926 1,9 0,9

Symtom och allvarlighetsgrad

Följande statistik avser personer med genombrottsinfektion första halvåret 2021.

  • Av personerna med genombrottsinfektioner undersöktes 44 procent på grund av sjukdomssymtom och 30 procent inom ramen för kontaktspårning. (Resterande undersöktes av andra anledningar, eller så har anledningen inte angivits i smittskyddsanmälan.)
  • Majoriteten av personerna med genombrottsinfektioner, 57 procent, rapporterades ha varit sjuka, medan 22 procent uppgavs vara smittbärare utan symtom.
  • Fjorton personer med genombrottsinfektion av covid-19 (0,4 procent) fick intensivvård. Medianåldern för dessa fall var 73,5 år (spann: 30–98 år). Bland dessa återfinns fler män än kvinnor.
  • Totalt avled 188 personer (5 procent) med genombrottsinfektion inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Majoriteten av de avlidna, 79 procent, var 80 år eller äldre. Medianåldern var 87 år (spann: 43–103 år). Även bland de avlidna återfanns fler män än kvinnor.

Allvarliga fall bland vaccinerade och ovaccinerade

De äldsta har fått intensivvård i större utsträckning än yngre, och har haft störst risk att avlida på grund av covid-19 (se även daglig statistik). Det går inte att jämföra vaccinerade mot ovaccinerade utan att ta hänsyn till ålder, eftersom äldre löper större risk för allvarlig sjukdom och död oavsett vaccinationsstatus. De äldsta vaccinerades dessutom först, vilket innebär att de varit fullvaccinerade längre tid under våren, jämfört med yngre, och därmed haft större chans att smittas och ingå i statistiken över genombrottsinfektioner.

Nedan i tabell B presenterar vi några jämförelser mellan hur stor andel inom respektive grupp som fått intensivvård eller avlidit, av ovaccinerade respektive fullvaccinerade fall av covid-19 anmälda första halvåret 2021.

Tabell B. Andel ovaccinerade respektive fullvaccinerade som fått intensivvård eller avlidit i olika grupper.
GruppAndel ovaccineradeAndel fullvaccinerade
Personer 70 år och äldre som fått intensivvård 3,8 % 0,6 %
Personer 80 år och äldre som avlidit med covid-19 21 % 15 %
Personer som bott på särskilda boenden för äldre och avlidit med covid-19 31 % 16 %

Hög skyddseffekt av vaccination

En studie baserad på svenska data från våren 2021 visade en hög skyddseffekt av vaccination mot covid-19 hos personer 65 år och äldre.

Mer i rapporten: Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre.

Om statistiken

Statistiken över genombrottsinfektioner omfattar inte enbart kliniska fall av covid-19. Alla personer som har haft en bekräftad infektion med viruset SARS-CoV-2 räknas som fall av covid-19, oavsett om de haft symtom eller inte. Även asymtomatiska personer ingår bland fallen. Sådana fall identifieras bland annat i samband med screening och vid smittspårningar.Statistiken omfattar inte de personer som har smittats, men inte tagit något prov så att diagnosen kunde bekräftas.Statistiken har tagits fram genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall (SmiNet). För att identifiera och klassificera fall som genombrottsinfektioner har vi utgått från tidsintervallet mellan vaccinationen (enligt NVR) och insjukningsdatumet eller datumet för provtagning (enligt SmiNet).

Läs mer