Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 och 2 nedan visas täckningsgraden var fjärde vecka för åldersgruppen 16 – 39 år, mellan vecka 41 (2021) och vecka 1 (2022) utifrån födelseland (område). Figur 1 visar täckningen med minst 1 dos. Täckningen för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 41 och 1. Täckningen med minst 1 dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 49 procent (EU28) och 85 procent (Sverige) under v.1. Ökningen mellan vecka 41 och 1 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (11 procentenheter) och Mellanöstern (9 procentenheter).

Figur 1. Andel vaccinerade med minst 1 dos var fjärde vecka, mellan vecka 41 (2021) och 01 (2022), i åldersgruppen 16-39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 13 januari.

Förklaring finns i texten.

I figur 2 nedan redovisas andel vaccinerade med minst 2 doser i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. I vecka 1 spänner andelen mellan 44 procent (EU28) till 81 procent (Sverige). Ökningen mellan vecka 41 och 1 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (14 procentenheter), Nordafrika (12 procentenheter) och Mellanöstern (11 procentenheter).

Figur 2. Andel med minst 2 doser var fjärde vecka, mellan vecka 41 (2021) och 01 (2022) i åldersgruppen 16 – 39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 13 januari.

Figuren redovisar andel vaccinerade med minst 2 doser i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. Vecka 30 låg andelen på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.46 på mellan 61 procent och 75 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 41 och 52 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika). Ökningen mellan vecka 42 och 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (5 procentenheter), Mellanöstern (5 procentenheter) och Nordafrika (4 procentenheter).

Dos 3

I figur 3 visas andel med minst 3 doser utifrån födelseland (område) och ålder. Eftersom vaccination med dos 3 började med de äldsta redovisas åldersgrupperna 50 – 59, 60 – 69, 70 – 79 och 80 år och äldre. Täckningen är, oavsett ålder, högst bland personer födda i Sverige. Bland samtliga, oavsett födelseland, stiger andelen som är vaccinerade med stigande ålder. I åldersgruppen 50 – 59 år varierar andelen vaccinerade från 11 procent (Nordafrika och Övriga Afrika) till 34 procent (Sverige). Bland de äldsta 80+ spänner täckningen från 37 procent (Övriga Afrika) till 90 procent (Sverige).

Figur 3. Andel med minst 3 doser, utifrån födelseland (område) och ålder. Procent. Uppdaterat 13 januari.

Täckningsgraden bland personer födda utanför Sverige följer i stort sett trenden bland Sverigefödda (se de streckade linjerna), se figur 3. Andel fullvaccinerade är högst bland personer 60 år och äldre, 82 procent, jämfört med 70 procent i åldersgruppen 40-59 och 53 procent bland 20 till 30-åringar.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 4 ses täckningsgraden per inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst samt 2 åldersgrupper, 30 – 64 år och 65 år och äldre. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad, tydligast i gruppen 30 – 64 år, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig.

Bland de äldre, 65+, har en lägre andel i inkomst grupp 1 fått en tredje dos (75 procent) jämfört med 90 procent bland de i den högsta inkomstgruppen (grupp 5). Bland 30 – 64 – åringar spänner andelen som fått 1 dos mellan 69 och 95 procent, minst 2 doser mellan 65 och 94 procent och 3 doser mellan 14 och 30 procent.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst 1 dos, minst 2 doser och minst 3 doser efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 13 januari.

Andel vaccinerade med minst två doser utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 1 dos ligger mellan 84 och 91 procent.

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 5 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. I åldersgrupperna 65 år och äldre är andelen som har fått sin tredje dos 82 procent bland de med förgymnasial utbildning, 84 procent bland de med gymnasial utbildning och 87 procent bland de med eftergymnasial utbildning.

I åldersgruppen 30–64 år skiljer det 13 procentenheter mellan personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning gällande dos 1. Det skiljer 15 procentenheter för dos 2 och 4 procentenheter för dos 3.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst 1 dos, minst 2 doser och minst 3 doser utifrån utbildningsgrad och åldersgrupp. Uppdaterat 13 januari.

Andel vaccinerade med minst två doser utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 1 dos ligger mellan 84 och 91 procent.