I slutet av augusti hade 84 % av alla som arbetar som vårdpersonal fått minst en dos vaccin mot covid-19. Andelen vårdpersonal som är vaccinerad med två doser är totalt 74 %. Detta kan jämföras med vaccinationstäckningen generellt i Sverige i åldersgruppen 18-67 år som vecka 33 låg på 77 % för minst en dos och 58 % för 2 doser (Figur 1a och 1b).

Det är en tydlig skillnad på andel vaccinerade bland vårdpersonal inom sjukhusvård jämfört med inom SÄBO, hemtjänst och LSS. Antalet vaccinerad vårdpersonal på sjukhus är som förväntat betydligt högre än befolkningen generellt, vårdpersonal inom SÄBO är enbart något högre och vårdpersonal inom hemtjänst och LSS ligger på samma nivå som befolkningen generellt.

Det lägre antalet vaccinerade inom hemtjänst och LSS kan till stor del bero på eftersläpning i nationella register som förklaras nedan. Inom områden som dessa, där personalomsättningen är stor, återspeglar siffrorna vaccinationstäckningen i befolkningen mera generellt. Det kan vara många personer som finns med i registren som inte längre arbetar som vårdpersonal. För de regioner som har mer aktuella data om vårdpersonal blir därför deras egna data över vaccinationstäckningen, framför allt inom hemtjänst och LSS, mer rättvisande.

Sett till all vårdpersonal och fördelat efter vårdpersonalkategori är fler läkare (94 %), sjuksköterskor (93 %), och kiropraktorer/naprapater/arbetsterapeuter/fysioterapeuter (93 %) vaccinerade med minst en dos, jämfört med undersköterskor och vårdbiträden (81 %). Detta överensstämmer med statistik som visat att utbildningsnivå påverkar beslutet att låta vaccinera sig.

Om statistiken

Uppdatering av nationella register över yrke och arbetsplats sker vartannat år. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Regioner som har tillgång till aktuella uppgifter om olika personalkategorier har därmed mera tillförlitlig data och det är möjligt att täckningen är högre än vad som presenteras här.

Figur 1a. Andel vårdpersonal som fått minst en dos vaccin fördelat efter vaccinationsvecka jämfört med befolkningen generellt i åldersgruppen 18-67 år som referens.

Ett diagram som visar vaccinationstäckning med en första dos i grupper av vårdpersonal inom sjukhusvård, SÄBO, hemtjänst och LSS jämfört med i befolkningen generellt i åldersgruppen 18-67 år. Den har ökat stadigt sedan vecka 52 2020 fram till vecka 33 2021.

Figur 1b. Andel vårdpersonal som fått två doser vaccin fördelat efter vaccinationsvecka jämfört med befolkningen generellt i åldersgruppen 18-67 år som referens.

Ett diagram som visar vaccinationstäckning med två doser i grupper av vårdpersonal inom sjukhusvård, SÄBO, hemtjänst och LSS jämfört med i befolkningen generellt i åldersgruppen 18-67 år. Den har ökat stadigt sedan vecka 52 2020 fram till vecka 33 2021.

Vaccinerad vårdpersonal inom sjukhusvård

Totalt har 92 % av de som arbetar med somatisk (kroppslig, dvs. ej vård för psykisk sjukdom) slutenvård på sjukhus, fått minst 1 dos vaccin mot covid-19 och 85 % har fått två doser. Det är 15 respektive 27 procentenheter högre än i befolkningen generellt i åldern 18-67 år.

Andelen vårdpersonal inom sjukvården som fått minst en dos vaccin ligger på samma nivå i grupperna kiropraktorer/naprapater/arbetsterapeuter/ fysioterapeuter (96 %), läkare (95 %) samt sjuksköterskor (94 %). Andelen som fått två doser inom dessa vårdpersonalkategorier är cirka 90 %. Bland undersköterskor och vårdbiträden är andelen som fått minst en dos 89 % och 83 % har fått två doser.

Figur 2. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal på sjukhus. Data tom vecka 33.

Stapeldiagram som visar täckning med en och två doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier bland vårdpersonal på sjukhus.

Vaccinerad vårdpersonal på SÄBO

Totalt har 82 % av de som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), fått minst 1 dos vaccin mot covid- 19 och 73 % har fått två doser. Det är 5 procentenheter respektive 15 procentenheter högre än generellt i befolkningen.

Fler sjuksköterskor inom SÄBO är vaccinerade, 90 % har fått sin första dos och 85 % även sin andra dos. vilket kan jämföras med 82 % respektive 74 % av undersköterskor och vårdbiträden.

Figur 3. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal på SÄBO. Data tom vecka 33.

Stapeldiagram som visar täckning med en och två doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom SÄBO.

Vaccinerad vårdpersonal inom hemtjänsten

Totalt har 76 % av de som arbetar inom hemtjänsten, fått minst 1 dos vaccin mot covid-19 och 63 % har fått 2 doser. Det är på samma nivå som i befolkningen generellt respektive 5 procentenheter högre som fått två doser.

Även här ses skillnad beroende på utbildningsnivå men det är få sjuksköterskor inom hemtjänsten vilket medför att grupperna inte är riktigt jämförbara.

Figur 4. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal inom hemtjänst. Data tom vecka 33.

Stapeldiagram som visar täckning med en och två doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom hemtjänsten.

Vaccinerad vårdpersonal inom LSS

Totalt har 77 % av vårdpersonal som arbetar inom boende eller öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS), fått minst 1 dos vaccin och 66 % har fått två doser. Det är på samma nivå som befolkningen generellt respektive 8 procentenheter högre som fått två doser.

Bland LSS-personal är vaccinationstäckningen högst bland sjuksköterskor med 89 % för minst en dos och 84 % för två doser. Vaccinationstäckningen för minst en dos för vårdare/boendeskötare var 83 %, för skötare 81 %, för undersköterskor/vårdbiträden 75 % och för personliga assistenter 71 %.

Figur 5. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal inom LSS. Data tom vecka 33.

Stapeldiagram som visar täckning med en och två doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom LSS.

Källor

 • Nationella Vaccinationsregistret (NVR), Folkhälsomyndigheten.
 • SCB:s register över yrke (standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) och standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Definitioner

SNI5-koder

 • Hemtjänstpersonal: 88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer
 • LSS-personal: 88.102 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder samt 87.201 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • Personal inom somatisk vård på sjukhus: 86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
 • Personal på säbo: 87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • Primärvårdspersonal: 86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.

SSYK-koder

 • Läkare: 2211-2213, 2219
 • Sjuksköterskor: 2221-2228, 2231-2232, 2235, 2239
 • Kiropraktorer, naprapater, arbetsterapeuter, sjukgymnaster: 2271-2273
 • Undersköterskor och vårdbiträden: 5321, 5323-5326, 5330
 • Övrig personal: övriga SSYK-koder inom aktuell SNI5-kategori samt uppgift saknas