Sammanfattning till och med vecka 3

Den 27 oktober 2021 togs beslut att rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. I många regioner har även vårdpersonal på sjukhus inkluderats då de i stor utsträckning vaccinerades tidigt under 2021och man vill undvika sjukskrivningar för att ha tillräcklig bemanning.

Den 26 januari har 90 % av alla som arbetar som vårdpersonal fått minst en dos vaccin mot covid-19. Andelen vårdpersonal som är vaccinerad med två doser är totalt 87 % och 55 % har även hunnit få en tredje dos.

Det är fortsatt skillnad på andel vaccinerade bland vårdpersonal inom sjukhusvård jämfört med inom SÄBO, hemtjänst och LSS. Andelen vaccinerad vårdpersonal på sjukhus är högre än i befolkningen generellt (åldersgruppen 18-67 år), vårdpersonal inom SÄBO ligger också något högre medan vårdpersonal inom hemtjänst och LSS ligger på samma andel vaccinerade som i befolkningen generellt.

Det lägre antalet vaccinerade inom hemtjänst och LSS kan till viss del bero på fördröjning i nationella register. Inom områden där personalomsättningen är stor, återspeglar siffrorna vaccinationstäckningen i befolkningen mera generellt. Det kan vara personer som finns med i registren som inte längre arbetar som vårdpersonal. Och anställda det senaste året som ännu inte finns med, oavsett om de är vaccinerade eller inte. Om någon region har mer aktuella data om vårdpersonal är därför deras egna data över vaccinationstäckningen mer tillförlitliga.

Figur 1. Täckning per dos bland vårdpersonal på SÄBO, hemtjänsten, LSS-insatser och på sjukhus, 26 januari 2022.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning för dos 1, 2 och 3 bland vårdpersonal på SÄBO, hemtjänst, LSS och sjukhus.

Vaccinerad vårdpersonal inom sjukhusvård

Totalt har 95 % av de som arbetar med somatisk (kroppslig, dvs ej vård för psykisk sjukdom) slutenvård på sjukhus, fått minst 1 dos vaccin, 94 % har fått två doser och 71 % har fått en tredje dos.

Andelen vaccinerade av vårdpersonal inom sjukhusvården ligger högt för alla yrkeskategorier och klart högre än för befolkningen generellt i åldern 18 till 67 år.

Figur 2. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal på sjukhus, data t o m v 3, 2022.

Stapeldiagram som visar täckning med en, två och tre doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier bland vårdpersonal på sjukhus.

Vaccinerad vårdpersonal på SÄBO

Totalt har 89 % av de som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), fått minst 1 dos vaccin, 86 % har fått två doser och 54 % har fått en tredje dos. Vaccinationstäckningen är för alla yrkeskategorier högre än vad den är generellt i befolkningen i åldern 18 till 67 år.

Figur 3. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal på SÄBO, data t o m v 3, 2022.

Stapeldiagram som visar täckning med en, två och tre doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom SÄBO.

Vaccinerad vårdpersonal inom hemtjänsten

Totalt har 85 % av de som arbetar inom hemtjänsten, fått minst 1 dos vaccin, 82 % har fått 2 doser och 42 % har fått en tredje dos.

Figur 4. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal inom hemtjänst, data t o m v 3, 2022.

Stapeldiagram som visar täckning med en två och tre doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom hemtjänsten.

Vaccinerad vårdpersonal inom LSS

Totalt har 84 % av vårdpersonal som arbetar inom boende eller öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS), fått minst 1 dos vaccin, 81 % har fått två doser och 43 % även en tredje dos.

Figur 5. Vaccinationstäckning per yrkeskategori och totalt för alla kategorier bland vårdpersonal inom LSS, data t o m v 3, 2022.

Stapeldiagram som visar täckning med en, två och tre doser av vaccin i olika yrkeskategorier samt totalt för samtliga kategorier inom LSS.

Om statistiken

Uppdatering av nationella register över yrke och arbetsplats sker vartannat år. Uppgift om typ av arbetsplats kommer från Skattemyndigheten och baseras nu på skattedeklarationen gällande 2019. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Regioner som har tillgång till aktuella uppgifter om olika personalkategorier har därmed mera tillförlitlig data och det är möjligt att täckningen är högre än vad som presenteras här.

Källor

 • Nationella Vaccinationsregistret (NVR), Folkhälsomyndigheten
 • SCB:s register över yrke (standard för svensk näringsgrensindelning [SNI] och standard för svensk yrkesklassificering [SSYK])

Definitioner

SNI5-koder

 • Hemtjänstpersonal: 88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer
 • LSS-personal: 88.102 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder samt 87.201 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • Personal inom somatisk vård på sjukhus: 86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
 • Personal på säbo: 87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • Primärvårdspersonal: 86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.

SSYK-koder

 • Läkare: 2211-2213, 2219
 • Sjuksköterskor: 2221-2228, 2231-2232, 2235, 2239
 • Kiropraktorer, naprapater, arbetsterapeuter, sjukgymnaster: 2271-2273
 • Undersköterskor och vårdbiträden: 5321, 5323-5326, 5330
 • Övrig personal: övriga SSYK-koder inom aktuell SNI5-kategori samt uppgift saknas

Läs mer

Genombrottsinfektioner bland vårdpersonal – en jämförelse mellan vaccinerade i februari respektive i maj 2021