Sammanfattning

Av befolkningen 16–84 år var det enligt 2021 års undersökning 67 procent som uppgav att de uppnår minst 150 minuters pulshöjande aktivitet under en vanlig vecka, vilket här benämns tillräcklig fysisk aktivitet. Bland personer med gymnasial eller förgymnasial utbildningsnivå var det mindre vanligt att uppnå tillräcklig fysisk aktivitet jämfört med bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå. Bland personer födda i övriga Europa eller utanför Europa var det mindre vanligt att uppnå tillräcklig fysisk aktivitet jämfört med bland personer födda i Sverige. Andelen personer som uppgav tillräcklig fysisk aktivitet varierade mellan länen med som högst 70 procent och som lägst 60 procent år 2018/21 (flerårsmedelvärde).

Introduktion

Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga högt blodtryck, övervikt och fetma samt motverka uppkomsten av en mängd sjukdomar, bland annat hjärtinfarkt och stroke, diabetes typ 2 och vissa cancerformer (1, 2). Fysisk aktivitet har även betydelse för att främja psykisk hälsa och välbefinnande samt motverka demens (1, 2). För att främja hälsa, förebygga sjukdom och stärka den fysiska kapaciteten rekommenderas minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka (3). Aktiviteterna bör ge en ökning av puls och andning och spridas ut över flera av veckans dagar. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan. Fysisk aktivitet på högre ansträngningsnivå, eller tid utöver 150 minuter per vecka, kan ge ytterligare hälsovinster (3).

Människors fysiska aktivitet påverkas av förutsättningar i vardagen såsom den fysiska, sociala och kulturella miljön samt socioekonomiska resurser. En omgivning som stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse bidrar till bättre folkhälsa och även till de globala hållbarhetsmålen, framförallt mål 3, 5, 10, 11 och 13 (1).

Indikatorn Fysisk aktivitet följs genom frågor i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Frågorna justerades 2016, varför endast de fyra senaste mätpunkterna ingår i analysen här. Resultat från tidigare år visar att en hög andel vuxna motionerar regelbundet, men också att den vardagliga fysiska aktiviteten är låg och har varit oförändrad under det senaste decenniet (4).

Kön

År 2021 uppgav 67 procent av befolkningen 16–84 år tillräcklig fysisk aktivitet (figur 1). Det sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och män, inte heller när hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län. Se även åldersstandardiserade siffror (figur 1, val åldersstandardiserat).

Figur 1. Fysisk aktivitet (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön, 2016–2021. Möjliga val: åldersstandardiserat.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Ålder

Andelen personer 16–84 år som uppgav tillräcklig fysisk aktivitet 2021 var 71 procent både bland personer 16–29 år och 30–44 år, 67 procent bland personer 45–64 år och 58 procent bland personer 65–84 år (figur 2). Den lägre andelen med tillräcklig fysisk aktivitet i gruppen 65–84 år jämfört med referensgruppen 30–44 år var statistiskt säkerställd och kvarstod när hänsyn togs till kön, utbildningsnivå, födelseland och län. Det framkom också en statistiskt säkerställd högre andel med tillräcklig fysisk aktivitet bland personer 16–29 år jämfört med referensgruppen när hänsyn togs till dessa faktorer. Förändringarna förklaras till stor del av skillnader i utbildningsnivå mellan gruppen 16–29 år jämfört med gruppen 30–44 år.

Figur 2. Fysisk aktivitet (andel i procent), 16–84 år, fördelat på ålder, 2016–2021. Möjliga val: kön.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Utbildningsnivå

Andelen i befolkningen 25–84 år som 2021 uppgav tillräcklig fysisk aktivitet var 76 procent bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå, 63 procent bland personer med gymnasial utbildningsnivå och 49 procent bland personer med förgymnasial utbildningsnivå (figur 3). Den lägre andelen med tillräcklig fysisk aktivitet bland personer med förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå jämfört med bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå var statistiskt säkerställd och kvarstod när hänsyn togs till kön, ålder, födelseland och län. Se även åldersstandardiserade siffror (figur 3, val åldersstandardiserat).

Figur 3. Fysisk aktivitet (andel i procent), 25–84 år, fördelat på utbildningsnivå, 2016–2021. Möjliga val: kön och åldersstandardiserat.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Födelseland

Andelen som 2021 uppgav tillräcklig fysisk aktivitet var 70 procent bland personer födda i Sverige, 61 procent bland personer födda i övriga Norden, 59 procent bland personer födda i övriga Europa och 48 procent bland personer födda utanför Europa (figur 4). Den lägre andelen bland personer födda i övriga Europa respektive födda utanför Europa än i referensgruppen födda i Sverige var statistiskt säkerställd och kvarstod när hänsyn togs till kön, ålder, utbildningsnivå och län. Bland personer födda i övriga Norden sågs en statistiskt säkerställd skillnad mot referensgruppen som inte kvarstod när hänsyn togs till kön, ålder, utbildningsnivå och län.

Figur 4. Fysisk aktivitet (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2016–2021. Möjliga val: kön.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Län

Andelen personer som uppgav tillräcklig fysisk aktivitet varierade mellan länen med som högst 70 procent och som lägst 60 procent år 2018/2021 (flerårsmedelvärde). Bland länen med högst andel fanns Västerbottens och Uppsala län och bland länen med lägst andel fanns Västmanlands län (figur 5).

Figur 5. Fysisk aktivitet (andel i procent), 16–84 år, fördelat på län, 2018/2021. Möjliga val: kön och kommunnivå.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Metod

Uppgifterna om fysisk aktivitet kommer från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" (HLV) och avser perioden 2016–2021. Under 2006 till 2016 har undersökningen genomförts årligen och urvalet har bestått av cirka 20 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16–84 år. Från och med 2016 görs den vartannat år och för 2018 och framåt har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. År 2021 genomfördes en extra omgång av enkäten på grund av den pågående covid-19-pandemin där ett antal extra pandemirelaterade frågor ställdes. Svarsfrekvensen har sedan 2006 minskat från 60 procent till 44 procent 2021.

Indikatorn fysisk aktivitet visar andelen personer i åldern 16–84 år som anger minst 150 så kallade aktivitetsminuter under en vanlig vecka. Indikatorn härrör från två frågor där den första frågan handlar om regelbunden motion och träningsaktiviteter som gör att man blir andfådd och svettas och den andra frågan handlar om måttligt ansträngande fysisk aktivitet som får en att andas något kraftigare än normalt, t.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, cykling eller simning. De två frågorna har 6 respektive 7 svarsalternativ med stigande antal minutintervall. Mittenvärdet för intervallet i respektive svarsalternativ på de två frågorna vägs samman till ett gemensamt mått på aktivitetsminuter per vecka (5). Tiden i den mer intensiva aktiviteten (motions- och träningsaktiviteter) räknas dubbelt jämfört tiden i måttlig fysisk aktivitet.

Deskriptiv statistik i text och figurer visas som andel (procent) av befolkningen 16−84 år. Utbildningsnivå redovisas från 25 år, eftersom de flesta då haft möjlighet att uppnå en högre utbildningsnivå. Resultaten kommer från en urvalsundersökning, och därför redovisas även konfidensintervallen i figurerna samt i kartan. Åldersstandardiserade värden finns tillgängliga för kön och utbildningsnivå i figurerna. Åldersstandardisering görs för att ta hänsyn till att åldersfördelningen kan se olika ut i olika grupper i befolkningen. För födelseland och län har inte åldersstandardisering varit möjligt på grund av att antalet personer är otillräckligt. Under rubriken Län används flerårsmedelvärden för att få ett tillräckligt stort dataunderlag. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år, med start 2017–2020, och baseras på de undersökningar som gjorts inom perioden.

Utöver de deskriptiva resultaten har statistiska analyser genomförts för att studera relativa skillnader mellan grupper det senast tillgängliga året. De statistiska analyserna är gjorda på åldrarna 16−84 år för alla redovisningsgrupper utom utbildningsnivå där analyserna är gjorda på åldrarna 25–84 år. I de statistiska analyserna ingår kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, födelseland i fyra grupper, och län. Vid multivariat analys av skillnader mellan grupper inom en faktor, t.ex. utbildningsnivå, tas hänsyn till övriga faktorer. Detta för att säkerställa att de funna skillnaderna i fysisk aktivitet mellan t.ex. olika utbildningsgrupper kan hänföras till utbildningsnivå och inte en eller flera av de övriga faktorerna. I de statistiska analyserna är referensgrupperna kvinnor, 30–44 år, eftergymnasial utbildningsnivå, födelseland Sverige snittet av rikets län. För län redovisas inte resultat från de statistiska analyserna.

Mer utförlig metodbeskrivning och beskrivning av indikatorerna går att ladda ner från Så här jobbar vi med folkhälsorapportering.

Referenser

  1. World Health Organization. Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. Genève: World Health Organization (WHO‎); 2018 [citerad 19 november 2021]. Hämtad från: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272722
  2. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Genève: World Health Organization (WHO); 2020 [citerad 19 november 2021]. Hämtad från: https://apps.who.int/iris/handle/10665/336656
  3. Folkhälsomyndigheten. Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2021 [citerad 19 november 2021]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/riktlinjer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/
  4. Folkhälsomyndigheten. Folkhälsodata. Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden: Levnadsvanor. Fysisk aktivitet. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2020 [citerad 19 november 2021]. Hämtad från: http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/A_Folkhalsodata/A_Folkhalsodata__6_Levnadsvanor__bFysisk/