Alkoholkonsumtion i befolkningen

De senaste 15 åren har den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol per person minskat i Sverige. Likaså har både risk- och intensivkonsumtionen minskat bland vuxna medan den ökat i gruppen över 65 år. Även ungdomars alkoholkonsumtion har totalt sett minskat under 2000-talet.

Underliggande innehåll:

Den totala konsumtionen av alkohol har minskat från 10,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 2004 till 9,0 liter år 2017. Vin var samma år den vanligaste alkoholdrycken (3,8 liter ren alkohol) följt av starköl (2,8 liter ren alkohol).
Läs mer om Sveriges totala alkoholkonsumtion i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) Monitormätningar.

Alkoholkonsumtionen i befolkningen kommer här att beskrivas utifrån vuxnas respektive ungdomars alkoholkonsumtion. De begrepp kring konsumtion som förekommer i denna text finns beskrivna på sidan begreppsförklaring:

 • totalkonsumtion,
 • riskkonsumtion,
 • högkonsumtion,
 • intensivkonsumtion,
 • berusningsdrickande.

Figur 1. Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen.

Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtion i befolkningen

Alkoholkonsumtion bland vuxna

Alkoholkonsumtion bland vuxna presenteras i denna text utifrån andel av befolkningen som någon gång druckit alkohol, riskkonsumtion och intensivkonsumtion. Riskkonsumtion och intensivkonsumtion har totalt sett minskat de senaste 15 åren. Data presenteras från vår undersökning Hälsa på lika villkor och från CAN:s Monitormätningar. Monitormätningarna har pågått sedan 2000 och Hälsa på lika villkor sedan 2004.

Nästan 4 av 5 vuxna dricker alkohol

Nästan 4 av 5 vuxna angav att de någon gång hade druckit alkohol under den senaste månaden vid mätningen 2017. Andelen kvinnor (75 procent) var lägre än andelen män (81 procent). Den totala andelen personer som druckit alkohol den senaste månaden har varit ungefär densamma de senaste tio åren, men skillnaden mellan könen har minskat. Det beror på att det totalt sett under 2002–2017 skett en ökning bland kvinnor samtidigt som det skett en minskning bland män.

Minskning av riskkonsumtion över tid

Andelen personer i befolkningen med riskkonsumtion av alkohol har minskat sedan 2004 (figur 2). Totalt 16 procent uppgav en riskkonsumtion av alkohol vid mätningen 2018 i Hälsa på lika villkor, jämfört med 18 procent 2004. Monitormätningarna visade 2017 att 30 procent av den vuxna befolkningen uppgav en riskkonsumtion, jämfört med 34 procent 2004. Trots skillnaden visar båda undersökningarna samma trend; att andelen vuxna med riskkonsumtion minskar. En möjlig förklaring till skillnaden i förekomst är att frågan ställs olika och att definitionen av begreppet riskkonsumtion skiljer sig mellan undersökningarna.

Figur 2. Andel (procent) i befolkningen som uppgav en riskkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2018.

Figur 2. Andel (procent) i befolkningen som uppgav en riskkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2018.

Den totala minskningen av riskkonsumtionen förklaras framförallt av att män och unga 16–29 år dricker mindre. Trots att andelen män och unga vuxna med riskkonsumtion har minskat är:

 • andelen män med riskkonsumtion högre än andelen kvinnor med riskkonsumtion
 • andelen yngre med riskkonsumtion högre än andelen äldre med riskkonsumtion.

Andelen äldre med riskkonsumtion har ökat under perioden. I Hälsa på lika villkor ses också en skillnad mellan grupper med olika utbildningsnivåer. Andelen med riskkonsumtion är högst i gruppen med gymnasial utbildningsnivå (17 procent) och lägst i gruppen med förgymnasial utbildning (13 procent).

Läs mer om hur riskkonsumtion fördelar sig i befolkningen baserat på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Intensivkonsumtion bland vuxna minskar

Andelen personer som intensivkonsumerat alkohol har totalt sett minskat något sedan 2004. Minskningen förklaras framför allt av att män och unga 16–29 år har minskat sin intensivkonsumtion. I Hälsa på lika villkor kan man under 2004–2018 se att andelen som uppgett att de intensivkonsumerat alkohol en gång i månaden eller oftare under de senaste tolv månaderna har:

 • minskat från 26 till 24 procent bland män
 • ökat från 9 till 10 procent bland kvinnor
 • minskat från 35 till 26 procent bland unga 16-29 år
 • ökat från 5 till 10 procent bland äldre 65-84 år.

I Monitormätningarna har andelen som uppgett att de intensivkonsumerat alkohol minst en gång under de senaste 30 dagarna minskat från 31 procent 2004 till 28 procent 2017.

Läs mer om Monitormätningarna och befolkningens självrapporterade alkoholvanor.

Alkoholkonsumtion bland ungdomar

Alkoholkonsumtion bland ungdomar presenteras i denna text utifrån berusningsdrickande, intensivkonsumtion och högkonsumtion. Samtliga mått visar att alkoholkonsumtionen totalt sett har minskat bland ungdomar. Data presenteras från vår undersökning Skolbarns hälsovanor och CAN:s årliga drogvaneundersökning bland skolelever.

Andel skolelever som druckit sig berusade har halverats

Andelen skolelever som någon gång druckit sig berusade har minskat sedan mitten på åttiotalet då undersökningen Skolbarns hälsovanor påbörjades.

Andelen som uppgav att de har varit berusade i undersökningen 2017/18 var:

 • 1 procent bland både 11-åriga flickor och pojkar
 • 4 procent bland 13-åriga flickor och 6 procent bland pojkarna
 • 22 procent bland 15-åriga flickor och 17 procent bland pojkarna.

Vid mätningens början 1985/86 var andelen som druckit sig berusade 44 procent bland 15-åriga flickor och 52 procent bland pojkar. Även bland 13-åringar har andelen som någon gång druckit sig berusade mer än halverats under perioden.

Läs mer om alkoholkonsumtion bland ungdomar i undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Små skillnader mellan flickors och pojkars intensivkonsumtion

Intensivkonsumtion bland ungdomar har minskat de senaste sex åren, mätt som andelen med självskattad intensivkonsumtion minst en gång per månad under det senaste året (figur 3). I årskurs 9 minskade andelen från 13 procent 2012 till 7 procent 2018. Andelen flickor som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol var något högre (8 procent) jämfört med pojkar (7 procent) vid mätningen 2018.

I gymnasiets år 2 minskade andelen som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol från 35 procent 2012 till 24 procent 2018. Andelen flickor med intensivkonsumtion var 23 procent jämfört med 25 procent bland pojkar vid mätningen 2018.

Figur 3. Andel (procent) skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol, perioden 2012–2018

Figur 3. Andel (procent) skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol, perioden 2012–2018

Högkonsumtionen har minskat bland både flickor och pojkar

Andelen ungdomar med högkonsumtion har minskat. Högkonsumtion definieras som minst 9 standardglas (flickor) respektive 14 standardglas (pojkar) alkoholhaltig dryck per vecka under de senaste 12 månaderna, (figur 4). I årskurs 9 uppgav 3 procent en högkonsumtion av alkohol 2018 jämfört med 12 procent 2004. Andelen flickor var dubbelt så hög (4 procent) jämfört med pojkar (2 procent) 2018.

I gymnasiets år 2 uppgav 8 procent en högkonsumtion av alkohol 2018 jämfört med 18 procent 2004. Andelen flickor som uppgav en högkonsumtion var 9 procent jämfört med 7 procent bland pojkar 2018.

Figur 4. Andel (procent) skolelever som uppgav en högkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2018

Figur 4. Andel (procent) skolelever som uppgav en högkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2018

Läs mer om skolelevers alkoholkonsumtion i CAN:s rapport Skolelevers drogvanor.

Färre ungdomar får tag på alkohol från Systembolaget

Ungdomar dricker oftast alkohol som är inköpt på Systembolaget, troligen genom inköp av någon annan snarare än av ungdomarna själva enligt rapporten Skolelevers drogvanor 2018. Men mellan 2012 och 2018 minskade andelen som uppgav Systembolaget som källa, medan andelen som köpt smugglad alkohol ökade. Att få tag på alkohol genom att köpa smugglad alkohol är efter Systembolaget den vanligaste källan för ungdomar i årskurs 9 och gymnasiet år 2.

Läs mer om alkohol och det förebyggande arbetet för att minska alkoholens medicinska och sociala skador.

Läs mer om alkoholens skadeverkningar

Vill du följa utvecklingen inom alkohol?

Genom Indikatorlabbet kan du på ett enkelt sätt följa utvecklingen över tid inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. Indikatorerna är kopplade till ANDT-strategins olika mål och är ett verktyg för uppföljning och analys.

Här hittar du statistik om:

- tillgång till alkohol

- kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen

- användning av alkohol

- kommunernas alkoholförebyggande arbete

- skador utifrån eget och andras bruk av alkohol

- vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan