Alkoholens skadeverkningar

Ungefär sex procent av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol. Alkohol är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död. Alkoholkonsumtion drabbar även andra än personen som dricker. Generellt ökar risken för sjukdom eller dödsfall ju mer man dricker.

2 000 dödsfall varje år

Varje år vårdas cirka 14 000 personer för alkoholrelaterade diagnoser inom slutenvården i Sverige och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om antal vårdade och dödsorsaker.

Läs mer

Statistikdatabas för dödsorsaker (Socialstyrelsen)
Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård (Socialstyrelsen).

Alkoholens kostnad för samhället

Det är svårt att beräkna vad alkoholen kostar samhället. De olika beräkningarna skiljer sig i hur man har räknat ut kostnaden för förtidspensionering, sjukfrånvaro och sjukvård. I missbruksutredningen 2011 beräknades kostnaderna för riskbruk, skadligt bruk (missbruk) och beroende till 49 eller 66 miljarder kronor varje år, beroende på beräkningsmetod.

Stora skillnader i hälsa mellan grupper

Allt fler studier visar att alkoholen bidrar till socioekonomiska skillnader i hälsa i befolkningen.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.