Reglering av spel i Sverige

Spel i Sverige regleras av tre olika lagar: lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Lotterier som förmedlas via radio och tv går under radio- och TV-lagen (1996:844). I dag gäller 18-årsgräns för i princip allt spel om pengar. Vissa undantag finns där spelbolagen har satt upp egna åldersgränser. För att delta i något spel på något av Sveriges fyra internationella kasinon krävs det att man är 20 år.

Den snabba digitala och teknologiska utvecklingen utmanar den nuvarande svenska spellagstiftningen. Det finns många spelbolag på spelmarknaden i Sverige som inte har tillstånd att tillhandahålla spel i Sverige. Ofta erbjuder dessa oreglerade spelbolag nätkasinon, en spelform som inte ingår i de reglerade bolagens tillstånd och de står inte under svenska myndigheters tillsyn.

Den 1 januari förtydligades lotterilagen genom att det skrevs in att tillstånd att bedriva spelverksamhet endast kan ges till spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet, och vars överskott går till hästsporten. Ett annat krav som införts i lotterilagen är att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Även åldersgränsen 18 har nu skrivits in i lotterilagen.

Vidare står det sedan 1 januari 2017 i lotterilagen att spelbolagens marknadsföring av lotterier till konsumenter ska iaktta måttfullhet och marknadsföringen får inte särskilt rikta sig till barn och ungdomar under 18 år.

Pågående utredningar inom spelreglering i Sverige

Spellicensutredningen

Den största utredningen, Omreglering av spelmarknaden (Dir. 2015:95) tillsattes i mars 2015 och utredningen lämnades över till regeringen den 31 mars 2017. Utredningens uppdrag var att undersöka möjligheterna för en omreglering av den svenska spelmarknaden i form av ett licenssystem. Syftet var även att regleringen skulle präglas av högt konsumentskydd. Ett licenssystem innebär bland annat att utländska spelbolag som idag verkar oreglerat på marknaden kommer att kunna söka tillstånd för tillhandahålla spel i Sverige.

Spelutredningens förslag innebär att alla spelbolag som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha tillstånd, och aktörer utan tillstånd ska stängas ute. Spel som sker utan tillstånd kriminaliseras och sanktionsmöjligheterna stärks. Genom förslaget blir kasinospel via internet tillåtet.

Förslaget innebär sex typer av licenser:

  • statligt spel
  • spel för allmännyttiga ändamål
  • onlinespel
  • vadhållning
  • landbaserat kommersiellt spel
  • spel på fartyg i internationell trafik.

Spelformerna spelautomater, landbaserade kasinon, lotter, landbaserad bingo och lokalt poolspel på hästar ska enligt förslaget inte konkurrensutsättas, utan ligger kvar antingen som statligt spel eller spel för allmännyttiga ändamål. Förslaget innebär att flera obligatoriska spelansvarsåtgärder införs som åldersgränser, registrering av spelare och spelgränser som gäller belopp. Ett gemensamt självavstängningssystem ska upprättas för spel hos alla spelbolag. Spelbolagen blir också skyldiga att ingripa om de upptäcker osunt spelande genom att de får en så kallad omsorgsplikt. En definition av måttfull marknadsföring föreslås också införas i spellagen.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2019 och effekterna av den nya regleringen föreslås utvärderas efter tre år.

Utredningen om främjandeförbudet (SOU 2015:34)

Utredningen lades i mars 2015. Främjandeförbudet är en bestämmelse som syftar till att begränsa möjligheterna att marknadsföra spel om pengar, men som bedömts varit relativt verkningslös då den dels inte varit anpassad till EG-rätten och dels inte varit förenad med några skarpa sanktionsbestämmelser. Utredaren föreslår att lagtexten blir enhetligt utformad så att den som marknadsför lotterier utan tillstånd straffas på samma sätt, oavsett om det är fråga om utländska eller svenska lotterier. Vidare vill utredningen att Lotteriinspektionen ska få möjlighet till omedelbart vitesföreläggande vid överträdelser.

EU lagstiftning

Lotterilagstiftningen måste vara förenlig med EG-rätten. EU har dock ingen enhetlig spelreglering utan varje medlemsland kan föra en egen spelpolitik. Om en spelreglering inskränker den fria rörligheten av tjänster måste denna inskränkning vara systematisk och sammanhängande för att kunna accepteras. Tillståndssystemen måste grunda sig på objektiva kriterier, vara icke-diskriminerande. Kriterierna ska även vara kända i förhand och kunna domstolsprövas. Inom EU finns både länder som har statliga monopol på spel och länder som har licenssystem.

EU:s grönbok för onlinespel och spellagstiftning ger rekommendationer kring onlinespel som är frivilliga att följa för medlemsländerna. De består av tre delar: gemensamt konsumentskydd, ansvarsfull spelreklam och förebyggande insatser samt bekämpning av uppgjorda matcher och penningtvätt. Detta vill kommissionen uppnå genom att bland annat underlätta informationsutbytet mellan berörda parter, på nationell och internationell nivå. Utöver detta vill EU-kommissionen uppmuntra EU-länderna att genomföra undersökningar och samla in mer data gällande spelproblem, främja utbildning om rättsväsendet och upprätta nationella kontaktpunkter som samlar alla involverade aktörer.

Läs mer

Riksdagens webbplats

Lotteriinspektionens webbplats

Spelprevention.se

Utredning av licenssystem på spelmarknaden

Utredning av främjandeförbudet

Grönbok om onlinespel på den inre marknaden

Tidigare utredningar

SOU 2000:50, Från tombola till Internet - översyn av lotterilagstiftningen

SOU 2006:11, Spel i en föränderlig värld

SOU 2008:124, En framtida spelreglering