Sverige har genomfört bestämmelserna om elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare innehållande nikotin enligt tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU).

Bakgrund om e-cigaretter

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehållande nikotin regleras genom tobaksproduktdirektivet, såvida de inte på grund av sin presentation eller funktion omfattas av gemenskapsreglerna för humanläkemedel (direktiv 2001/83/EG) eller medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG). Tobaksproduktdirektivet syftar till att skapa gemensamma regler inom EU.

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU
tobaksproduktdirektivet

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2183
format för anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/586
tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för e-cigaretter

Förarbeten

Prop. 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

EU-Rapporter

Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om potentiella risker för folkhälsan i samband med användningen av påfyllningsbara elektroniska cigaretter, COM(2016) 269 final

Anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare via EU-CEG

Enligt tobaksproduktdirektivet ska tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla alla produkter som omfattas av reglerna för anmälningsskyldighet i tobaksproduktdirektivet som de avser att släppa ut på den marknaden.

Från och med den 20 maj 2016 kommer Sverige att kunna ta emot dessa anmälningar via en EU gemensam portal som kallas EU-CEG. EU kommissionen har en databas kopplad till den gemensamma portalen. I databasen kommer inkomna anmälningar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare att lagras för Sveriges räkning.

Här hittar du mer information om hur anmälan går till via EU-CEG