Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag gällande efterlevnaden av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Myndighetens uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare styrs av myndighetens instruktion och eventuella regeringsuppdrag på området. Enligt förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska Folkhälsomyndigheten bland annat:

 • Verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. (1 §)
 • Övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare. (3 § punkt 18)
 • Ansvara för föreskrifter, tillsyn, tillsynsvägledning och marknadskontroll i enlighet med vad som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde. (5–6 §§)
 • Följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och internationellt. (13 §)

Tillsynsuppdrag

Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över flertalet bestämmelser i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det avser tillsynsvägledning, vilket närmare består i utvärdering, uppföljning och samordning av tillsynsverksamheten samt att ge råd och stöd till tillsynsorganen. Myndigheten har även omedelbar tillsyn och marknadskontroll samt i de fall bemyndigande ges av regeringen rätt att utfärda föreskrifter och allmänna råd.

Marknadskontrollplan

Folkhälsomyndigheten ska årligen utarbeta och genomföra program för marknadskontroll och följa upp tidigare års program. Myndigheterna ska ge in dessa till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). (3 § förordning [2014:1039] om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn)

Information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Informationsutskick från Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av…

 • Frågor och svar

  Folkhälsomyndigheten besvarar de vanligaste frågorna om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som kommit in till oss.

 • Regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Här hittar du regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt förarbeten till lagstiftningen.

 • Produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m.

  Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska göra en produktanmälan för de produkter de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Årligen ska de dessutom…

 • Krav på produkterna, medföljande information och presentation

  Det ställs ett flertal krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Bland annat vad de får innehålla och krav på hälsovarningar.

 • Produktkontroll

  Enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samla in information om alla misstänkta skadliga…

 • Handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Här hittar du information om de regler i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som gäller vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter.

 • E-cigarettbruk och hälsoeffekter

  Innehållet i e-vätskan (förutom nikotin) kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om brukets hälsopåverkan.

 • Förenklad delgivning

  Denna information beskriver hur Folkhälsomyndigheten använder s.k. förenklad delgivning för att skicka handlingar som ni ska ta del av (delges). Handlingar kan skickas till er med förenklad delgivning…

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019