Sverige ska genomföra bestämmelser om e-cigaretter och påfyllningsbehållare innehållande nikotin enligt tobaksproduktdirektivet (direktiv 2014/40/EU).

Tobaksdirektivsutredningen har på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram en promemoria om genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter och lämnat ett förslag till en ny lag. Utredningen finns att läsa på regeringens webbplats. Socialdepartementet har haft promemorian på remiss, sista svarsdag var den 1 juli 2016.

Bakgrund om e-cigaretter

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehållande nikotin regleras genom tobaksproduktdirektivet, såvida de inte på grund av sin presentation eller funktion omfattas av gemenskapsreglerna för humanläkemedel (direktiv 2001/83/EG) eller medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG). Tobaksproduktdirektivet syftar till att skapa gemensamma regler inom EU.

EU-lagstiftning om e-cigaretter

Euroepiska kommissionen har beslutat följande direktiv och akter som reglerar e-cigaretter:

EU-Rapport om e-cigaretter

Anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare via EU-CEG

Enligt tobaksproduktdirektivet ska tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla alla produkter som omfattas av reglerna för anmälningsskyldighet i tobaksproduktdirektivet som de avser att släppa ut på den marknaden.

Från och med den 20 maj 2016 kommer Sverige att kunna ta emot dessa anmälningar via en EU gemensam portal som kallas EU-CEG. EU kommissionen har en databas kopplad till den gemensamma portalen. I databasen kommer inkomna anmälningar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare att lagras för Sveriges räkning.

Det finns för närvarande inte någon utpekad behörig myndighet i Sverige som ansvarar för e-cigaretter.

I avvaktan på att det finns en reglering av e-cigaretter kommer de anmälda uppgifterna att lagras i kommissionens databas. Det finns inte något uppdrag för Folkhälsomyndigheten att hantera eller bearbeta inkomna anmälningar.

Här hittar du mer information om hur anmälan går till via EU-CEG

Kontakt

Eftersom det saknas en behörig myndighet med ansvar för e-cigaretter så hänvisar vi frågor om reglering av e-cigaretter till Socialdepartementet.