Myndighetens uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare styrs av myndighetens instruktion och eventuella regeringsuppdrag på området. Enligt förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska Folkhälsomyndigheten bland annat:

  • Verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. (1 §)
  • Övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare. (3 § punkt 18)
  • Ansvara för föreskrifter, tillsyn, tillsynsvägledning och marknadskontroll i enlighet med vad som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde. (5–6 §§)
  • Följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och internationellt. (13 §)

Tillsynsuppdrag

Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över flertalet bestämmelser i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det avser tillsynsvägledning, vilket närmare består i utvärdering, uppföljning och samordning av tillsynsverksamheten samt att ge råd och stöd till tillsynsorganen. Myndigheten har även omedelbar tillsyn och marknadskontroll samt i de fall bemyndigande ges av regeringen rätt att utfärda föreskrifter och allmänna råd.

Marknadskontrollplan

Folkhälsomyndigheten ska årligen utarbeta och genomföra program för marknadskontroll och följa upp tidigare års program. Myndigheterna ska ge in dessa till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). (3 § förordning [2014:1039] om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn)