Nikotin är ett akuttoxiskt ämne med akuta effekter på bland annat hjärta och kärl och det är starkt beroendeframkallande. Nikotin kan också påverka foster vid användning under graviditet (till exempel lungutveckling och lungfunktion). Det är däremot oklart vilka långtidseffekter nikotinprodukter har på hälsan. Nikotinets roll vid uppkomst av arterioskleros och hjärt-/kärleffekter över tid är till exempel inte helt utredd.

Ett möjligt hälsoproblem som också lyfts fram är att det vid uppvärmning av e-vätskan kan bildas olika skadliga kemikalier beroende på vätskans innehåll. Några av dessa som har identifierats har kända hälsoeffekter. Det kan till exempel bildas aldehyder i form av formaldehyd, acetaldehyd och akrolein. Formaldehyd och acetaldehyd har potential att orsaka cancer men det är oklart om exponeringen vid bruk av e-cigaretter är i sådana nivåer att de har effekter på hälsan men det kan därför heller inte uteslutas.

Rapport om hälsorisker vid bruk av e-cigaretter från Norges Folkhelseinstitutt

Bruket i Sverige av e- cigaretter och påfyllningsbehållare

Under 2017 använde omkring 1 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år e-cigaretter dagligen. Det var fler bland de som använt tobakscigaretter som också använde e-cigaretter. Bland de som uppgav daglig eller sporadisk tobaksrökning hade 9 procent använt e-cigaretter de senaste 30 dagarna, att jämföra med 1 procent av de som inte röker. I gruppen som använt e-cigaretter de senaste 30 dagarna uppgav också användarna samtidig användning av andra tobaksprodukter, 57 procent hade rökt tobakscigaretter och 34 procent hade använt snus. (Tobaksvanor i Sverige, tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2017)

Bland ungdomar uppgav 2017 fler pojkar än flickor att de använde e-cigaretter. I gymnasiet år 2 uppgav 43 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna att de hade prövat e-cigaretter någon gång. När det gäller användning av e-cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna uppgav 11 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna att de använt e-cigaretter. För både pojkarna och flickorna var det fler som någon gång hade använt e-cigaretter bland de som också uppgav bruk av tobakscigaretter. (Skolelevers drogvanor 2017)

Folkhälsomyndigheten följer bruket av e-cigaretter genom Skolbarns hälsovanor (sedan 2017) och Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor (sedan 2018). Det tobakspolitiska målet i Sverige är att minska allt tobaksbruk och det är viktigt att följa om användning av e- cigaretter och nya tobaksliknande produkter leder till ett ökat tobaksbruk.

Kunskapsunderlag

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsutvecklingen för e- cigaretter och tar fram kunskapsunderlag för hur produkterna påverkar folkhälsan i Sverige. De kunskapsunderlag som tas fram av Folkhälsomyndigheten ska följa vår metod för framtagande av vetenskapliga litteraturöversikter.

Vi kan också hänvisa till andra myndigheters- och organisationers kunskapsunderlag. Vi hänvisar då i första hand till kunskapsunderlag som är framtagna enligt en metod som är jämförbar med vår metod för litteraturöversikter.