Regler om tobaksvaror

Här hittar du regler om tobaksvaror och förarbeten till lagstiftningen.

Regler

Lag

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förordning

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:43) om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:77) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om hälsovarningar på förpackning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:96) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:97) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF:FS 2018:5) om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU, tobaksproduktdirektivet

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU, rättelse av tobaksproduktdirektivet

Kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU, ändring av bilaga 2 arkiv med varningsbilder

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735, placering av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobakspåsar

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842, layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2186, format för inlämnade av uppgifter om tobaksvaror

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/779, enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/786, förfarandet för inrättande av och verksamheten för en oberoende rådgivande panel om tobaksvaror har en karakteristisk smak

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787, om en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573, centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingår som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574, tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576, tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror

Förarbeten

Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Prop. 2013/14:56 Kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag

Prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning

Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag

Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag

Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll – genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer

Prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

Prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

Prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter

Prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m.

Prop. 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen

Prop. 1992/93:185 Om tobakslag

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan