Regler om tobaksvaror

Här hittar du regler om tobaksvaror och förarbeten till lagstiftningen.

Regler

Tobakslag

Tobakslagen (1993:581)

Tobaksförordning

Tobaksförordningen (2016:354)

Föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:43) om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:77) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om hälsovarningar på förpackning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:96) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:97) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF:FS 2018:5) om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU, tobaksproduktdirektivet

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU, rättelse av tobaksproduktdirektivet

Kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU, ändring av bilaga 2 arkiv med varningsbilder

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735, placering av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobakspåsar

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842, layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2186, format för inlämnade av uppgifter om tobaksvaror

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/779, enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/786, förfarandet för inrättande av och verksamheten för en oberoende rådgivande panel om tobaksvaror har en karakteristisk smak

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787, om en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573, centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingår som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574, tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576, tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror

Förarbeten

Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Prop. 2013/14:56 Kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag

Prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning

Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag

Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag

Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll – genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer

Prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

Prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

Prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter

Prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m.

Prop. 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen

Prop. 1992/93:185 Om tobakslag

Tillsynsansvar

Central tillsynsmyndighet

Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över följande bestämmelser:

  • Miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal
  • Lokaler som avses i 4 §
  • Hälsovarningar m.m. enligt 9, 9 a, 10 och 11 §§
  • Handel m.m. enligt 12–12 d och 12 f §§
  • Innehållsreglering och produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§
  • Uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §
  • Uppgifter som ska lämnas in enligt 18 c–d §§

(19 § tobakslagen)

Övriga tillsynsmyndigheter på tobaksområdet

Tillsynen över tobakslagens bestämmelser är uppdelade på ett flertal myndigheten enligt 19 och 19 a §§ tobakslagen. Om du har frågor om tobakslagen, tobaksförordningen och anslutande föreskrifter och allmänna råd som inte avser de bestämmelser där Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet, då ska du kontakta någon av följande myndigheter:

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 14–14 b §§.

Kommunen

Kommunen när det gäller de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen, bestämmelserna om hälsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 §§ på försäljningsställen, och bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d och 12 f §§.
Kontakta den kommun du bor eller driver verksamhet i.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn när det gäller de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen, bestämmelserna om hälsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 §§ på försäljningsställen, och bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d och 12 f §§. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Polismyndigheten

Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d och 12 f §§.

Tillsynsmyndigheter på relaterade lagstiftning

Skatteverket

Skatteverket och dess Ludvikakontor avseende Lag (1994:1563) om tobaksskatt.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket avseende snus och tuggtobak som berörs av livsmedelslagstiftningens regelverk.

Anvisningar för betalning

Betalningsanvisningar för årliga avgifter (tobak) kommer att skickas ut under våren 2019.

Om avgifter för tobaksprodukter 

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.