Utökat rökförbud – fler rökfria miljöer och fler produkter

Den 1 juli 2019 börjar nya regler om rökfria miljöer att gälla. Den nya lagen innebär att rökförbudet utökas till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) som träder ikraft den 1 juli 2019 innebär att rökförbudet som sedan tidigare finns reglerat i tobakslagen (1993:581) utökas till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat krav på den som är ansvarig för rökförbudet, bland annat måste den ansvarige sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet.

Här kan du kan läsa mer om de nya reglerna om utökat rökförbud.

Nya rökfria miljöer

Rökförbudet i lagen om tobak och liknande produkter utökas med fler utomhusområden. De nya rökfria miljöerna är:

Rökförbudet gäller inte flerbostadshus men frivilliga förbud kan införas.

Rökförbudet omfattar fler produkter

Rökförbudet - i så väl de befintliga rökfria miljöerna som i de nya - omfattar inte bara tobaksvaror utan även tobaksrelaterade produkter, exempelvis e-cigaretter (se 6 kap 1 § LTLP).

Även om alla produkter inte förbränns när de används jämställs användningen med "rökning" vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer. Huvudskälet till detta är att avnormalisera rökning.

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Ansvaret för rökförbudet förtydligas i lagen

Den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, annat utrymme eller ett område utomhus ansvarar för att upprätthålla ett gällande rökförbud. Den ansvarige ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser (se 6 kap 8-9 §§ LTLP). Läs mer om ansvar för rökförbudet här

Det går inte att göra avvikelser från de nya rökförbuden

I vissa lokaler och utrymmen är det möjligt att göra avvikelser från rökförbudet - t.ex. genom att inrätta separata rökrum i restauranger och på andra serveringsställen. För de nya rökfria utomhusmiljöerna finns inga sådana möjligheter till avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden på uteserveringar.

Rökförbudet gäller alltid

Rökförbudet är inte begränsat till vissa klockslag. Generellt sett kan man alltså säga att rökförbudet alltid gäller. Det innebär dock inte att den som är ansvarig för rökförbudet måste ha personal som upprätthåller rökförbudet när det inte pågår någon verksamhet på den rökfria platsen.

Rökförbudens räckvidd bestäms i vissa fall utifrån syftena med bestämmelserna

De nya rökfria miljöerna avser områden utomhus, exempelvis uteserveringar och lekplatser utomhus.

På platser med tydlig geografisk avgränsning, exempelvis inhägnade idrottsanläggningar utomhus, gäller rökförbudet enbart inom det avgränsade området (prop. 2017/18:156 s. 96).

Om det inte finns någon tydlig avgränsning med staket eller liknande måste det avgöras från fall till fall var gränserna för rökförbudet går geografiskt. Vid bedömningen av rökförbudens räckvidd ska man i sådana fall utgå från syftena med bestämmelserna, vilka är i huvudsak följande:

  • att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök på grund av allergi eller liknande
  • att minska den sociala exponeringen för rökning och därmed bidra till att avnormalisera rökning. Denna aspekt är extra viktig i förhållande till barn och ungdomar (prop. 2017/18:156 s. 95-97 och s. 202).

Rökförbudet gäller i vissa fall bara under förutsättning att allmänheten har tillträde

För att rökförbudet ska gälla förutsätts i några särskilt angivna fall att allmänheten har tillträde till vissa platser. Distinktionen görs i dessa fall främst för att hålla isär miljöer, lokaler och utrymmen som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer från rökförbudet, se 6 kap 2 § p 7, 9-10 LTLP (prop. 2017/18:156 s. 203, prop. 1992/93:185 s. 53).

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria miljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bl.a. att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna information och råd till den ansvarige (se 7 kap 3 § p 4 LTLP). Kommunen får i sin tillsyn av de rökfria miljöerna meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagens bestämmelser ska följas. Läs mer om tillsyn här

Straff

Det är inget straff (exempelvis böter eller fängelse) kopplat till reglerna om rökfria miljöer enligt lagen. Det är alltså inte straffbart att röka inom ett område med rökförbud. Inte heller den som är ansvarig för rökförbudet kan få något straff om han inte gör tillräckligt för att se till så att förbudet följs. Däremot kan kommunen under vissa förutsättningar besluta om en administrativ sanktion (dvs. föreläggande eller förbud med eller utan vite) mot den som är ansvarig för rökförbudet. Läs mer i avsnittet om tillsyn

Övrigt

Informationsblad om reglerna kring de nya rökfria utomhusmiljöerna

Vägledning om samtliga rökfria miljöer

Gå till toppen av sidan