Skyltar och dekaler

I och med att det blir en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som träder ikraft den 1 juli 2019 så har Folkhälsomyndigheten tagit bort de skyltar och dekaler med information om rökförbud som tidigare kunnat beställas.

Denna justering är nödvändig då lagstiftningen ändras och rökförbudet nu utökas med fler produkter och fler utomhusmiljöer. Någon planering för att ta fram nya uppdaterade skyltar finns inte i dagsläget då lagens krav på skyltning är allmänt formulerat och ger den som är ansvarig för rökförbudet stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan