Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska du ta hänsyn till följande:

 • försäljningen ska vara anmäld till den kommun där försäljningen ska ske
 • kraven på innehåll, utformning och produktpresentation
 • kraven på informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning
 • produkten ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten
 • den årliga rapporteringsskyldigheten ska vara uppfylld
 • åldersgräns 18 år

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

För mer information om hur denna anmälan ska gå till kontakta den kommun där försäljningen ska ske.

Du som näringsidkare ska ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska också ha kännedom om att produkterna inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten inte uppfylls.

Krav på åldersgräns och skylt

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns.

Dekaler för 18-årsgräns

Detaljerade regler

Gränsöverskridande distansförsäljning

Vad innebär gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

Gränsöverskridande distansförsäljning är då en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet.

Så här registrerar du uppgifter om din gränsöverskridande distansförsäljning

För att få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du som näringsidkare först ha registrerat uppgifter om försäljningen hos oss på Folkhälsomyndigheten. Du ska även fått registreringen bekräftad av oss. Vi ska bekräfta registreringen skyndsamt.

För att underlätta registreringen av din gränsöverskridande distansförsäljning till oss kan du använda följande blankett:

Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter (PDF, 219 kB)

Till registreringen av den gränsöverskridande distansförsäljningen ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram.

Ändras uppgifterna om din försäljning ska du utan dröjsmål anmäla det till oss på Folkhälsomyndigheten.

Registreringen av din gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare skickar du till oss på Folkhälsomyndigheten, antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser:

 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, Box 505, 831 26 Östersund
 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna

Egenkontroll och egenkontrollprogram vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet fungerar även som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska leva upp till lagens krav. Det är du själv som utför kontrollen. Det innebär bland annat att du ska se till att ålderskontroller sker i din verksamhet och att personalen inte säljer e-cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år.

För vägledning om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla se länk nedan. I vägledningen finns särskilda avsnitt som riktar sig till den som avser att bedriva eller bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Så här hanterar du personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor och produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Övriga regler

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 • 2 kap. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
 • 3 kap. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
 • 5 kap. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
 • 7 kap. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.